NV har utgitt

MEDLEMSBLADET

normalt 1 gang pr. år.

 Som medlem ble du bl.a. informert om:

Oppdaterte regler om lov og forskrift relatert til våpenloven.

De siste årene har økonomien blitt brukt gjennom vårt advokatfirma til å hjelpe medlemmene med våpenrelaterte saker.

I 2011 har vårt advokatfirma arbeidet med å se på hjemmelsgrunnlaget for en del av POD`s rundskriv.

Vårt arbeide med det nye våpenlovforslaget krever advokathjelp,  som koster mye penger.

Utdrag av brevene til Sivilombudsmannen blir lagt ut fortløpende.

 

Medlemsbladet nr. 1 -2010.

Utkom medio april 2010.

 

Innholdet:

 

 NV ber JD om ny høring vedr. forslag til forskrift 11.7.2009.

Vårt brev finner du her:

 

Klikk her. 

 


 

En tanke om forbud er fremsatt!

I NRK 1, programmet Standpunkt, ti. 21. januar, ble et spørsmål om forbud om å oppbevare skytevåpen til idrett og jakt i det private hjem, lagt ut til avstemming til det norske folk..

Resultatet av avstemmingen ble ca. 50% for og ca. 50% mot.

 

Fra politisk hold er det kort fra tanke til handling.

Skal vi som skyttere bare avfeie dette som tøv?

I England ble forslaget om et forbud av konkurransevåpen

ikke sett på som seriøst.

Hva skjedde?

Alle konkurranse pistoler/revolvere ble forbudt!

 

Kan norske skyttere stole på våre politikere?

Hver gang det skjer en skyteepisode,

hyler noen politikere på forbud mot våpen.

 

Ikke vær naiv å tro at tanker

om forbud vil forsvinne.

Skytterne kan møte et forslag om forbud!

Til det trengs:

en sterk økonomi.

 

Støtt opp om dine skyteaktiviteter med støtte til

Skyttere og Jegeres Juridiske Fond.

Stalsberggt. 18, 2010  STRØMMEN.

kto.: 1310.16.36733

 

Jeg oppfordrer alle til å følge med på våre Internettsider, som NV vil oppdatere fortløpende.

 

Medlemsbladet nr. 3-2001 og nr. 4-2001(utgitt før valget) inneholdt NV` s  spørreundersøkelse ovenfor de politiske partier og stortingsrepresentanter vedr. deres holdning til hjemmebesøket, rettsgebyret, arv og politisk program for skyttersporten.

 

Er du interessert i denne undersøkelsen, kan du ved innmelding be om å få den tilsendt.

 

Send innmelding til: 

nvpost@nv.no

Årskontingent er Kr. 150,oo

 

o0o   o0o   o0o

Spørsmål fra politiet om skytteres egnethet.

Spørsmål vedr. anbefaling om våpenkjøp bør unngås.

Medlemsbladet nr. 3-2001

Fra tid til annen får NV henvendelser fra klubber som får særdeles urimelige spørsmål å besvare fra politiet. NV sender saken til vårt advokatfirma:

NV har fra et medlem mottatt følgende skjema som politiet sender til lagene når et medlem søker om ervervstillatelse:

 

Gjeld våpensøknad om kjøp av revolvar/pistol frå: ……………………..

Uttale frå pistolklubben: ---------------------------------------------------------

Søknaden gjeld kjøp av revolver/pistol i kaliber:-----------------------------

som skal brukast til: --------------------------------------------------------------

Ein viser til rundskriv G-121/86 m.fl frå Justisdep. og ber om at spørsmåla under vert svara på:

  1. Er medlemskapet i orden? ............................ja/nei

  2. Har medlemmet vore aktiv i minst 6 mnd........ja/nei

  3. Er søkjaren egna til å eie det våpen som det er søkt

  4. om - på bakgrunn av erfaring/opplæring som vedk.

    har tilegna seg?.............................................ja/nei

  5. Er våpnet/kaliber egna til dei skyteprogrammer/

  6. øvingar klubben driv på med?......................... ja/nei

  7. Vert søknaden tilrådd? ...................................ja/nei

Det merkelige med dette spørreskjemaet er at politiet henviser til et rundskriv 121/86 m.fl som er utgått.

NV henviser til rundskriv G-126/92 hvor JD bekrefter at rundskrivet er utgått:

"Dette rundskrivet gir utfyllende og kommenterende retningslinjer til våpenloven med forskrifter.

Rundskrivet avløser tidligere rundskriv."

I rundskriv Jnr. 97/06802 Å-J--3 SSv/tz 14.11.1997 (Rundskriv G-86/97) skriver JD: Det vises til JD samlerundskriv i våpensaker av 15.9.1992 (G-126/92) og senere ajourføringsrundskriv. JD vil med dette komme med ytterligere oppdatering, og her står det i

Rundskriv G-86/97 Jnr. 97/06802 Å-J-3 SSv/tz av 14.11.97, i punkt 1, 4 ledd :

"En vil videre bemerke at en henvendelse fra politiet til lokale skytterlag om opplysninger om den enkelte skytters medlemsforhold, må betraktes som en anmodning om å få de nødvendige opplysninger, ikke et pålegg til skytterlaget om å gi de nødvendige opplysninger. Det er ingen uttrykkelig hjemmel for å kunne pålegge skytterlagene en slik opplysningsplikt. Politiet vil imidlertid under en hver omstendighet kunne kreve slik dokumentasjon fra den enkelte våpeneier i forbindelse med utøvelse av sin kontrollvirksomhet."

Svaret fra : Hersløv, Flod & Co. DA, Jan Heftye Blehr, advokat.

SPØRSMÅL TIL SKYTTERLAG OM SKYTTERES EGNETHET

Jeg viser til oversendelse hertil av 16.04.01 samt telefaks av 17.04.01 i anledning samme sak.

Etter å ha gjennomgått de formularer som benyttes av politiet, fremgår det ganske så klart at noen av de spørsmål som stilles fra politiets side, ikke kan eller bør besvares av det lokale skytterlag. Det synes å være helt i orden at skytterlag gir svar på – etter forespørsel fra politi/ bevilgningskontor – om hvor lang tid en skytter har vært medlem, om han har vært aktiv i minst f..eks. 6 måneder og at medlemskapet er à jour.

Jeg er mer i tvil når det gjelder spørsmål om våpen og kaliber er et relevant spørsmål i denne forbindelse. Etter min egen erfaring – etter 45 år som aktiv skytter – at det alltid vil være noen odde medlemmer i et skytterlag som synes det er morsomt og interessant å skyte med spesielle våpen eller spesielle kalibre. Så lenge de gjør det i treningsøyemed og på en godkjent bane – selv om klubben ikke har et aktivt konkurranseprogram innenfor dette felt – anser jeg politiets spørsmål her som irrelevant.

Hva jeg absolutt må ta avstand fra, er at det enkelte skytterlag besvarer spørsmål av typen "vert søknaden tilrådd?" e.l.

Svar på et spørsmål av denne typen innebærer i praksis at det enkelte skytterlag stiller seg del credere for skytterens godhet. Dersom det senere av årsaker som hverken politi eller skytterlag har noen oversikt over når søknaden innvilges, skulle oppstå alvorlige problemer eller straffbare forhold i forbindelse med medlemmets bruk av våpen, vil et positivt svar her kunne bli meget kjedelig for det angjeldende skytterlag.

Jeg vil derfor gi det råd at man i spørsmål av denne type svarer at skytterlaget av prinsipp ikke besvarer slike spørsmål.

o0o  0  o0o

Transport av våpen i bil. Aktverdig Grunn.

  Medlemsbladet nr. 2-2001.

Det er straffbart å ha våpen eller våpenetterligninger på offentlig sted med mindre det foreligger en aktverdig grunn. Vanlig transport av våpen f.eks. til konkurranser eller trening, er "aktverdig grunn", men det er ikke tillatt å transporterer våpen i hylster, lommer e.l. som bæres på kroppen. Under transport skal våpenet være pakket inn i futteral, bag e.l.

Våpen som plasseres i kjøretøy må plasseres slik at våpenet ikke er lett tilgjengelig. Forlater du våpenet i kjøretøyet, må du ta med en vital del av våpenet. Våpenets hoveddel og/eller ammunisjon kan du etterlate innlåst i kjøretøyet dersom du skjuler våpenet på forsvarlig måte.

Du skal alltid ha med deg våpenkortet når du transporterer, eller i andre sammenhenger har med deg våpen, våpendeler og eller ammunisjon.

Våpenoppbevaring i våpenrom. 

Medlemsbladet nr. 2-2001.

Forskriftens Del VI. Forskjellige bestemmelser (lovens kapittel VII) punkt B, 2b) 4-ledd, sier om våpenoppbevaring i våpenrom:

Krav om FG-godkjent våpenskap kan frafalles hvis våpnene oppbevares i eget våpenrom som er forhåndsgodkjent av politiet. For at våpenrommet kan godkjennes , skal vegg, tak og gulv være laget av materialer med styrke mot gjennomtrengning som tilsvarer minst 20 cm murt leca. Dør(er) skal være godkjent etter Norsk Standard NS 3170, 1.utg. januar 1992, klasse 3 eller 4, eller senere utgave. Rommet skal være uten vindu.

For å lese mer, meld deg inn.

Send din innmelding til:

nvpost@nv.no

Medlemskap koster kr. 150,oo pr år.

Kto.: 7877.08.82566

Gjerdrumsgt. 17, 2000  LILLESTRØM.

 

Ved innmelding nå, varer medlemskapet til 01.3.2021.

Ved å sende din innmelding pr. E-post, 

sender NV deg medlemskort  innen få dager.