Velkommen til 

Norsk Våpeneierforbunds

 Internettside.

2021.

 

Oppdatert:

05. mai 2021.

 

Kontingenten for 2021 er utsendt.

Venligst betal så raskt som mulig.

NV er uenig i

våpenforskriftens forslag til nye gebyrer, også pr. våpen det søkes om.

Forskriften vil muligens vedtas i løpet av juni 2021.

NV`s protest er  sendt  til:

Justisdepartementet og Riksrevisjonen.

Du har fram til ca. 01.03.21 til å kopier protestbrevene og sende det pr. brev eller E-post.

Klikk her

for å kopiere protestskrivene til JD og Riksrevisjonen.

 

Generalforsamlingen 2021.

Generalforsamlingen er avholdt pga Koronaviruset, gjennom E-post.

NV foreslo å heve kontingenten til kr. 200,oo, som ble vedtatt.

Det kom inn noen kommentarer og de var kun positive til kont. på kr. 200,oo.

Valgkomiteen innstilling på gjenvalg av sittende styre, ble vedtatt.

 

NV ber deg du som medlem, oversende din E-post :

nvpost@nv.no

Are Fosjord

Nytt telefon nr.: 69.70.35.81

formann

 

 Klikk her til årsberetningen  2020,

+ Orienterer om tvister NV har vunnet fram i.

 

 

o0o

Endring i gjeldende våpenforskrift

fra 1. oktober 2020.

Omfatter:

€  Deaktivering av skytevåpen.

€  Nye kontrollpliktige våpendeler.

€  Søknad om høykapasitetsmagasiner.

Se endringen her:

 

o0o

NV benytter nå StyreWeb til håndtering av medlemskontingenten

og vil informere gjennom E-post til medlemmene.

Kontingenten for 2021 blir sendt ut etter påske.

Dessverre får NV veldig mange brev i retur pga feil adresse.

Har du flyttet, vennligst oversende din nye adresse + Epost.

 NV ber alle medlemmer oversende sin E-postadresse,

slik at kontingenten fra neste år kan sendes elektronisk til din E-postadresse.

 Send din E-post til:

nvpost@nv.no

Forbundet kan da spare ca. kr. 40.000.oo,

som kan benyttes til saker vår advokat behandler.

 

 

o0o

NV har det siste året, gjennom vår advokat, hatt mange saker

vedr. forhåndsvarsel om innlevering av våpenkort fra våre medlemmer,

pluss det å inneha og erverve våpen,

 

NV gjennomgår internettsiden og oppdatere denne nå forløpende.

Are Fosjord.

 

 

Nytt våpenkompendium fra POD:

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/vapenkompendium.pdf

 

NV`s høring vedr. forslaget til ny våpenforskrift.

Mulig vedtas 01.03.2021.

Klikk her.

 

 

 

 

Justiskomiteen har lagt fram ny våpenlov.

NV og advokatfirmaets brev til Justiskomiteen,

vedr. høring 9. januar 2018.

Klikk her

 

 

Våpenloven er vedtatt uten forhåndsvarslet våpenoppbevaringskontroll !

NV`s  kommentar før loven ble vedtatt.

Klikk her.

o0o

NV`s brev til partiene på Stortinget etter loven var et faktum,

hvor vi ber om en redegjørelse for hvordan dette kunne skje.

Klikk her.

 

o0o

 

Kaliber .50 S&W Magnum.

Brev til Justiskomiteen vedr. forbudet av kaliber .50 S&W Magnum.

Forsalget til ny våpenforskrift har fjernet forbudet. Mulig gjeldende fra 01.03.2021.

NV har vært pådriver for å få dette til.

Klikk her og se brev til Justiskomitèn.

 

o0o

 

Kaliber 50 S&W.

Nytt.      Forbudet blir nå opphevet.   Nytt.

NV`s henvendelse til JD.

Brev og kaliberspesifikasjoner, samt bilde av rifle/ammo i kaliber 50 Bmg.

 

 

o0o

 

Våpenkontorenes spørsmål om

utlevering av medlemslister.

Klikk her:

 

 

 

o0o

EU har forslått flere tiltak for å stoppe ulovlig våpenbruk.

Fra EU  ligger det forslag om å forby visse våpentyper og flere innstramninger på våpenlovgivningen. EU-kommisjonen vil bl.a. at EU-landene skal tilpasse seg dette:

Forbud mot halvautomatiske våpen, og at disse overhodet ikke kan eies av private.

Forbud mot våpen og ammo-salg gjennom Internett, merking for sporing av våpen, samkjøre våpenregistrene, strenge regler for plomberte våpen, strengere regler for samlere for å redusere salg til kriminelle, farlige våpen skal destrueres selv om de er plomberte. EU vil også utarbeide en plan for å stoppe illegal våpensmugling.

NV oversetter EU-kommisjonenes forslag og vil legge det ut etter påske.

o0o

Tilleggsopplysninger til våpenlovutvalget vedr. "hjemmebesøksparagrafen"

og forbudet mot kal. .50 S&W magnum

og POD som ankeorgan.

Klikk her!

 

 

Manglende rettssikkerhet for våpeneiere.

For NV av advokatfirma Kristensen & Blehr Advokatfirma DA, Oslo,  v/ B. Amundsen.

S.O.M. har behandlet saken, og NV vil legge ut svaret snart, der NV har fått delvis medhold.

Klikk her!

 

Våpenlovgivningen:

Ny våpenlov.

NV har ferdigstilt høringen vedr. forslaget til ny våpenlov.

 

Klikk her!

 

Geir Reiens artikkel i Dagbladet, ikke redigert utgave,  ligger etter NV`s høring om ny våpenlov.

Så følger NV`s høring vedr. 22. juli rapporten.

Deretter Are Fosjord`s høring vedr. 22. juli rapporten.

 

Formannens betraktinger på det nye våpenlovforslaget:

Klikk her!

 

NV markerte en protest mot mange av de nye forslagene til ny våpenlovgivning, som snart skal behandles.

Arbeiderpartiets vedtatte forbud mot halvautomatiske jakt- og idrettsvåpen i partiprogrammet fram til 2017, kan resultere i en ny markering for å få stoppet dette forslaget.

 

Ta gjerne utskrift av tidligere protestskriv. Disse er like aktuelle i dag.

Klikk her!

o0o

 

I forslaget til  ny  våpenlovgivning er det fremmet  flere urimelige bestemmelser.

Mange av disse forslagene vil,  dersom de blir vedtatt,

 gi store forandringer i vår hverdag med bruk av jakt- og idrettsvåpen.

 Forarbeidet (NOU) for lovforslaget ligger på denne adressen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2011/nou-2011-19.html?id=665604

 

o0o

"Hjemmebesøksparagrafen"

Under teksthenvisning til venstre;

Stortingsvalget :

presenterer NV egen høring vedr. "hjemmebesøksparagrafen".

En vesentlig innstramning av "hjemmebesøket" vedr. våpenoppbevaringen er foreslått.

Forslaget til ny  våpenlovgivning fra Justisdep. vedr. våpenkontrollen, har i forslaget til ny lovtekst, kun gitt politiet instruks om å varsle i ditt private hjem.  Alt utenfor hjemmet blir det etter lovteksten, ikke lengre gitt krav til varsling !!

Nåværende ordlyd i "hjemmebesøksparagrafen" er:Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter……….”

Forslaget til ny ordlyd:I private hjem kan slik kontroll bare gjennomføres etter….”

Dette er en vesentlig innstramning som kun pålegger politiet å varsle våpenoppbevaringskontroll i ditt private hjem. Alt utenfor hjemmet f. eks. på hytte, bil, bod, uthus etc., blir det etter forslaget, ikke lenger krav om forhåndsvarsling.

NV har bedt Stortinget fjerne politiet som kontrollorgan og foreslått at :

hjemmebesøket hos private må flyttes fra politiet og gjennomføres kun av etater eller aktører som ikke omfattes av politiloven.

 

o0o

 

Våpenamnestiet.

m/ Nv`s kommentar til amnestiet. (Kommer etter POD`s rundskriv)

Klikk her!


 

pr.10. april 2003.

Skjema: Vedlegg til våpensøknad.

Her ber politiet laget svare på: Er skytteren Nybegynner, mosjon- rekreasjon- eller konkurranseskytter?

Les Politidirektoratets kommentarer.

Klikk her!

 

Ingen tvungen etterregistrering av haglegevær.

Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert 16.12.2013 spørsmålet om etterregistrering av haglegæver på nytt.

Enkelt- og dobbelt-løpede haglegevær som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990, er unntatt fra den alminnelige registreringsplikten for haglegevær. Justis- og beredskapsdepartementet sendte 5. mars 2013 ut høringsbrev med forslag om tvungen etterregistrering av disse våpnene. Forslaget omfatter et større antall våpen. Et krav om tvungen etterregistrering vil derfor kreve at politiet bruker store ressurser på gjennomføringen. Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert spørsmålet om etterregistrering på nytt, og anser ikke at tiltaket gir en sikkerhetsmessig gevinst som forsvarer ressursbruken.  Departementet ønsker derfor ikke å gå videre med forslaget om tvungen etterregistrering av haglegevær.

 

 

Sjekk i det sentrale våpenregistret at  : Forbundstilknytning i henhold til dine våpentyper er i orden og betalt.

Utskrift av ditt våpenkort får du av det lokale våpenkontoret.

Klikk her!

 

 

 

NV har samarbeidsavtale med advokatfirmaet  Kristensen Advokatfirma DA, Oslo.

Kontakt forbundet:

Alle ukedager fra kl. 08.00 - 09.00,  

eller etter kl. 21.00, alle dager.

Telefon:  69.70.35.81Are Fosjord,  Brøtergt. 6,   2000  LILLESTRØM.

E.post:  nvpost@nv.no

 

Ønsker du medlemskap, send navn og adresse til vår E-post adresse.

NV sender deg straks medlemskort.

Ved direktebetaling, vil du motta Medlemsbladet m/medlemsnummer ved utsendelse av neste blad.

Siste nummer var i 2010. Økonomien har gått til advokathjelp til våre medlemmer og arbeidet med forslaget til den nye våpenlovgivningen og forslaget om forbud av halvautomatiske jakt- og idrettsvåpen.

Medlemskontingent  er  kr. 150,oo.

 Konto: 7877.08.82566

Stalsberggt. 18,  2010  STRØMMEN.

Ved betaling nå, varer medlemskapet fram til 01.03.2020.

        NV vil utgi Medlemsbladet ved behov.

Pr. i dag, 25.8.2020, er ikke økonomien sterk nok til å sende ut Medlemsbladet.

Informasjon vil komme pr E-post.

Gamle utgaver tilsendes ved henvendelse til: nvpost@nv.no

 

 

o0o

 

Dersom du ønsker å støtte NV`s arbeide for å påvirke politikerne

til ikke å vedta de foreslåtte innskjerpingene og forbud, trengs penger.

Bidrag kan gis til:

Skyttere og Jegeres Juridisk Finansiering.

stiftet 29. oktober 1999.

 

1310.16.36733

NV, Stalsberggt. 18,    2010  - STRØMMEN.


 

Banner og klistremerker:

Priser: 

Små merker 16x4,5  cm - kr. 3,oo.

Bannere 29x10 cm - kr. 5,oo.

10 banner og 10 små merker - kr. 50,oo.

 

Ved forhåndsbetaling til

konto 1310.16.58370

Stalsberggt. 18,    2010  STRØMMEN.

blir merkene sendt portofritt.

Mer innbetalingen: "Merker".