Lillestrøm, 10. februar 2004
 

Til

Justis og

Politidepartementet

 

våpenamnestiet

 

Norsk Våpeneierforbund ønsker med dette brev, å gjøre oppmerksom på at Justis og Politidepartementets, og Politidirektoratets, uttalte ønske om å få registrert flest mulig våpen under amnestiet, står i kontrast til de retningslinjer Politidirektoratet har gitt ut ang. amnestiet.

 

Forslag om amnesti ble lagt fram av Våpenlovutvalget i juni 1996, og innledningsvis skrev JD i forslag om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v., ref.: Jnr. 99700260 PJ-F ST/st  dato 7. februar 2000.

 

”Hovedformålet med å gjennomføre et våpenamnesti bør være å få større oversikt og kontroll over sivile skytevåpen i privat eie. Det er ikke realistisk å forvente en vesentlig reduksjon av antall skytevåpen i kriminelle miljøer.”

 

Vi ønsker å gi ros til JD for dette initiativet, å innrømme straffrihet for de som har uregistrerte våpen, og gi dem mulighet til å registrere våpnene. Dette ifølge JD's pressemelding av 29.08.2003, og POD's hjemmesider.

POD har sendt retningslinjer vedrørende amnestiet til Politidistriktene, som rundskriv 2003/21 av 28.08.2003. POD har ikke offentliggjort sitt rundskriv, hverken på POD's eller JD's Internettsider. Informasjonen om hvordan amnestiet i praksis skal gjennomføres, er således holdt internt i politiet. Det skaper usikkerhet om hva som skal være praksis hos politiet, når publikum ikke lett får denne informasjonen. Å kontakte politiet for å forhøre seg om retningslinjer for amnestiet, vil være en høy terskel for nettopp målgruppen for amnestiet, de som ønsker å registrere uregistrerte våpen.

 

Det er alvorlig at POD's offentlige informasjon på Internett ikke er i samsvar med rundskriv 2003/21. Ifølge rundskrivet vil det ikke være enkelt å få registrert våpen under amnestiet, det vil ofte bli gitt avslag. POD gir på sine Internettsider et bilde av liberal praksis til offentligheten. Der gis det inntrykk av at en kan få registrert alle slags våpen, til og med maskinpistoler. Når det i rundskrivet legges opp til et særdeles restriktivt regime, har POD gått ut med direkte feilinformasjon til publikum. Dette gir skjellig grunn for mistro til POD, og til amnestiet.

 

De som skaffer seg en kopi av rundskrivet, enten ved å kontakte POD direkte, eller på NV's Internettside, vil oppdage dobbeltheten i POD's kommunikasjon. Dette kan medføre at de som ønsker å beholde sine våpen ikke tør søke om registrering, av frykt for at våpenet vil bli beslaglagt.

Som eksempel på POD's feilinformasjon, kan vi trekke fram teksten til en av plakatene POD har utarbeidet, med bilde som skal illustrere en Milorg-mann, og teksten:

 

"I 1945 brukte han maskinpistolen til å frigjøre Norge. I dag kan våpenet skape problemer for hans familie".

 

Siste avsnitt på plakaten lyder:

 

"Fra 1. september 2003 kan de ta med seg våpenet til politiet, uten å risikere straff. Ønsker familien å beholde våpenet, kan de enten søke om å få beholde det lovlig eller få det gjort varig ubrukbart. Vil de kvitte seg med våpenet, kan politiet hjelpe til slik at de får solgt det lovlig, eller vi kan sørge for at våpenet blir destruert."

 

I rundskrivet fra POD står det følgende:

 

"For automatvåpen og halvautomatiske rifler som ikke er ordinære jaktvåpen, skal det isteden for etterregistrering og som alternativ til destruksjon, gis anledning til å få våpenet gjort varig ubrukbart (plombert/deaktivert) av børsemaker med fagbrev. Påløpte utgifter forutsettes dekket av eieren. Alternativt skal det gis mulighet for salg til godkjent samler eller museer innenfor gjeldende regler."

(Understrekinger er gjort av NV)

 

Det gis altså ikke anledning til etterregistrering, selv om POD offentlig går ut med det motsatte.

 

Som eksempel på at det ikke er samsvar mellom mål og midler kan vi trekke fram følgende, fra POD's hjemmesider:

 

"Våpenamnestiet har som mål å sørge for at flest mulig ulovlige, uregistrerte våpen blir innlevert, registrert eller gjort varig ubrukbare."

 

Men i rundskrivet står:

 

"For pistoler og revolvere skal det som utgangspunkt kreves ordinær behovsprøving etter de regler som følger av våpenloven og våpenforskriften."

 

Ordinær behovsprøving betyr at vedkommende må være aktiv skytter i pistolklubb, og at han har behov for et slikt våpen som han innehar uregistrert, og at han ikke allerede innehar registrert våpen av samme type.

 

Ønsker man å beholde våpen/våpenet (rife/r – hagle/r) p.g.a. affeksjonsverdi, har POD bestemt at:

 

”skal det i disse tilfellene anføres på våpenkortet at våpenet ikke er tillatt til bruk slik at det ikke gir adgang til erverv av ammunisjon.”

 

 

Etter vår oppfatning er den viktigste faktoren for et vellykket gjennomført amnesti, tillit til Politiet og prosessen, og et liberalt regime med hensyn til registrering. POD's håndtering av amnestiet er kun egnet til å tilfredsstille de personer som ønsker å kvitte seg med sine uregistrerte våpen, og de som er jegere eller skyttere og ønsker å registrere rifle eller hagle. Andre som ønsker å beholde våpnene i original stand, kan ikke påregne dette, dersom de henvender seg til politiet. Det er således ingen grunn til å undre seg over hvorfor amnestiet hittil har vært lite vellykket.

 

Vi registrerer at POD ikke har tatt hensyn til Våpenlovutvalgets innledende avsnitt om de norske våpeneiere,

 

Utvalget ønsker for øvrig å gi uttrykk for at det ikke reises tvil om at de fleste i vårt land som innehar skytevåpen er lovlydige, og etterlever den gjeldende våpenlovgiving. Det er ikke utvalgets intensjon å gjøre det vanskeligere for denne gruppen, herunder : særlig jegere, konkurranseskyttere og våpensamlere å ivareta sine interesser og lovlige behov for våpen. Det er all grunn til å legge forholdene til rette for dem som er sitt ansvar bevisst på dette området!”,

 

men derimot har gått i motsatt retning og gjort det vanskeligere for en våpeneier å få etterregistret sine eventuelle uregistrete lovlige våpentyper.

 

 

Norsk Våpeneierforbund

 

Are Fosjord

………………………………………………….

 (formann)

  Per Bekkedahl                                    Steinar Skånhaug

Geir Arvid Reien                                 Lars Kristiansen