logo norsk våpeneierforbund 1
                                                                                                               Lillestrøm, 10. Juni 2017.

Stortingsgruppene.

 

 

Politiets kontroll av våpenoppbevaring hos private, § 27A, annet ledd.

 

Våpenlovgivningen skal nå revideres. Norsk Våpeneierforening (NV) har i denne anledningen oversendt 2 forslag til Justisdepartementet (JD)

1) om å forandre Våpenlovens § 27 annet ledd, politiets kontroll av våpenoppbevaringen, til et  sivilt organ:

Kontroll av private våpeneiere, § 61 b:

- oppbevaringen hos den som innehar skytevåpen, registreringspliktige våpendeler og ammunisjon. I private hjem kan slik kontroll bare gjennomføres etter minst 48 timers forhåndsvarsel og bare gjennomføres av etater eller aktører som ikke omfattes av politiloven, og i overensstemmelse med nærmere regler gitt i forskrift.

 

Til partiets orientering, opplyser NV at JD har i lovteksten foreslått å gi politiet instruks om å varsle kun i private hjem. Alt utenfor hjemmet er det etter lovteksten ikke lengre krav til varsling !

 

Nåværende ordlyd i politiets kontroll er:

Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter……….”

 

Forslag til ny ordlyd:

 ”I private hjem kan slik kontroll bare gjennomføres etter…”

Dette er en vesentlig innstramning som kun pålegger politiet å varsle våpenoppbevarings-kontroll kun i vårt private hjem.

Alt utenfor hjemmet f. eks. bil, hytte etc. vil det ikke lenger være krav om forhåndsvarsling.

Et vesentlig moment i Høyesteretts behandling av hjemmebesøksparagrafen, var nettopp at våpeneieren blir varslet. Dersom varsling ikke gis faller Høyesteretts argumentasjon.

 

Vil partiet, dersom det kommer i regjeringsposisjon, flytte våpenkontrollen  fra politiet til etater eller aktører som ikke omfattes av politiloven.?

 

2) Forbudet mot kal .50 S&W revolverpatron som muligens er basert på rundskriv 2006/009 av 12.5.06, der POD utstedte et forbud mot rifler i kaliber .50bmg/12.7x99, multipurposeammunisjon.

Dette er en ren militær ammunisjonstype og forbudt til sivilt bruk. Det er urimelig å blande mitraljøse-ammo sammen med en konkurranse-ammo, som i dag er lovlig til bruk i godkjente konkurranser. Konkurransevåpen ervervet før forbudet er lovlig i bruk i dag.

 

Vil Miljøpartiet de grønne tilbakekalle rundskrivet som forbyr erverv av lovlig brukte konkurransevåpen i kal. 50 S&W, som i dag er lovlig til bruk i øvelse/konkurranse.?

 

Justisministeren har i brev til NV av 30.5.2017, takket for våre grundige redegjørelser, og vil ta med seg dette i det videre arbeidet med ny våpenlovgivning, noe NV ber Miljøpartiet DG også gjøre og gi oss tilbakemelding på om partiet vil støtte våre forslag etter valget.

 

F

ølgende forslag er fremmet til ny våpenlovgivning som vi ønsker partiet skal gi oss tilbakemelding på.

 

Før Stortingsvalget ønsker NV ovenfor landets skyttere å presentere partienes holdning til følgende forslag som er fremmet til ny våpenlovgivning:

 

# Forslag om å forby halvautomatiske våpen, herunder revolvere og Pistoler.

 

5-års varighet på våpenkortet, med ny behovsprøving ved fornying.

 

#  Skytterorganisasjonenes plikt til å opplyse om en våpeneiers skikkethet til politiet.

 

#  Egenerklæringer,  (helsetilstand, bruk av medisiner, lovbrudd etc.)

 

#  Endring av behovskravet til kun konkurranseskyting.

 

#  Registreringsplikt på plomberte våpen.

 

#  Gebyrer for å inneha jakt- og idrettsvåpen.

 

#  Meldeplikt til politiet for leger, psykologer og optikere.

 

#  Helsepersoner skal ha tilgang til våpenregisteret.

 

 

NV vil ikke ha en politisk vinkling eller ta stilling til et eller flere politiske partier i og med at NV er en politisk uavhengig organisasjon, men vi kan gjøre politiske valg.

NV vil kun presentere partienes svar slik de blir innsendt til oss og så blir det opp til den enkelte velger å ta stilling til hva partiene vil gjøre.

 

Jeg henviser til tidligere innsendte hefter som utførlig omhandler disse to saker:

·        Hjemmebesøksparagrafen.

·        Kaliber 50 S&W - Revolverpatron

 

Deres svar blir lagt ut på vår hjemmeside, www.nv.no, så snart det er oss i hende.

 

Med hilsen

Norsk Våpeneierforbund

 

…………………………………………..

Are Fosjord

Formann

Vedlegg:

Hjemmebesøksparagrafen, politiets våpenkontroll.

Kal 50 S&W konkurransevåpen.