Til:

Det Kongelige Justis- og Beredskapsdep.,

Post boks  8005 Dep.,                                         E-post: postmottak@jd.dep.no

0030  OSLO.

 

 

Forslag til ny våpenforskrift.

Gebyr.

§ 12-2 Gebyr for utføring av tillatelse eller godkjenning.

 

I forslaget til ny våpenforskrift vil jeg bemerke at Justisdepartementet (JD)

fremmer forslag om gebyr for hvert sports- og jaktvåpen det søkes om, selv ved samlet innlevering.

 

Forslaget i forskriftens tekst vedr. søknad om erverv:

 

1)    1.495 kroner for utferding av løyve til å erverve og ha skytevåpen for  personar som ikke har skytevåpen fra før.”

  2)    745 kroner for utferding av løyve til å erverve og ha skytevåpen for personar som har skytevåpen fra før.”

 

Punkt 1 og 2 må ikke forstås slik at det skal betales gebyr pr. våpen ved søknad om erverv av flere våpen i samme innlevering og behandling.

 

Det kreves ikke særskilt arbeide med å sjekke vandelen for ett eller flere våpen, sjekke klare retningslinjer etter den nye forskriften, om  krav til aktivitet, klubb- og forbundsaktivitet etc.

Elektronisk ervervssøknad vil sannsynligvis komme om ikke for lang tid. Behandling av ervervssøknader vil da gå enda raskere, enn dagens manuelle arbeid.

 

Disse gebyrene kan ikke forankres i lovens intensjon i § 1 om å beskytte samfunnet mot uønskede handlinger med våpen og fremme en trygg våpenbruk.

 

Derimot er dette til stor irritasjon ovenfor alle som har våpen som levebrød, fritidsaktivitet, jakt og konkurranse.

 

Jeg ser helst at alle gebyrene (fra punkt  1 til 16)

 fjernes fra forskriften,

men subsidiært, at det presiseres i ny forskrift,

at det kun skal være ett gebyr for

samlet  innlevering  av  ervervssøknader.

 

 

Hilsen

 

 

…………………………………..

 

 

 


Riksrevisjonen,

v/ Per-Kristian Foss,                                                                                  Lillestrøm, 03.12.2020.

Postboks  6835 -  St. Olavs plass,

0130 OSLO.

 

postmottak@riksrevisjonen.no

 

 

Økte våpengebyrer.

 

Jeg har gjennomgått forslaget til ny våpenforskrift og vil anbefale Riksrevisjonen å stoppe Justisdepartementets  (JD)  forslag om å innføre nye gebyrer og forhøye gebyret for erverv av jakt- og sportsvåpen.

 

Gebyrer.

§ 12-2 Gebyr for utføring av tillatelse eller godkjenning.

 

JD vil til de grader påføre jegere og konkurranseskyttere gebyrer som ikke hører hjemme i vårt skyttermiljø, i forslag til ny våpenforskrift.

 

Jeg kan på ingen måte akseptere disse gebyrene. Våre jakt og konkurransevåpen er forholdsvis dyre i innkjøp.  Forbruk av ammunisjon, krutt og ladekomponenter samt reparasjoner og våpeninnkjøp, generer 25 % moms til Staten.

Dette er mer enn nok.

 

Jeg kan heller ikke akseptere at det skal kreves ett gebyr for hvert våpen når det leveres inn flere søknader samlet, fra en våpensøker.

Den gamle bestemmelsen om at det kun skal betales et (1) gebyr pr. innlevering, uansett antall jakt- eller konkurransevåpen det søkes om, MÅ tas inn i forslaget til ny våpenforskrift.

 

Gebyrer for erverv av våpen ble beregnet ut fra et rettsgebyr. Pr. 01.01.2020 er dette fraveket. Gebyret ble økt med 30%.

Gebyrets størrelse står ikke i samsvar med den tjenestetiden det tar å behandle en søknad.

Leveres det flere våpensøknader samtidig, er det ikke nødvendig å sjekke personens vandel en gang til.

I dag er det flere politidistrikt som ikke følger forvaltningslovens bestemmelser for behandlingstid av forvaltningssaker. Økte gebyrer kan derfor ikke forsvares.

 

Når den nye våpenforskriften trår i kraft, muligens 1.1.2021, er det helt klare retningslinjer for å dokumentere aktivitet. Det skal vedlegges medlemskort som dokumenter betalt kontingent  i klubb og forbund.

Er disse kravene oppfylt, tar det ikke mange minuttene å sjekke en persons vandel.

Kvaliteten på behandling av våpensøknader står i dag ikke i stil til den tjenesten våpenforvaltningen utøver.

 

Jeg ser det som unødvendig å kommentere samtlige 16 punkter i forslaget om gebyrer.

Forslaget til så mange nye gebyrer gir et særdeles dårlig inntrykk av JD`s forhold til våre jegere og konkurranseskyttere.

Disse gebyrene har ingen ting med lovens intensjon om å beskytte samfunnet mot uønskede handlinger med våpen og fremme en trygg våpenbruk.

Derimot er dette til stor irritasjon ovenfor alle som har våpen som levebrød, fritidsaktivitet, jakt og konkurranse.

Bruk av jakt- og sportsvåpen er både en hobby, rekreasjon og konkurranseform som ikke må ødelegges med å innføre høye gebyrer. Det kan ende med at økonomien vil styre aktiviteten av jakt- og spotsvåpen. Dette må unngås.

 

Jeg ser helst at alle avgifter fjernes fra forskriften, men subsidiært, at dagens ordning opprettholdes ved erverv av jakt- og sportsvåpen.

 

Behandling av ervervssøknader.

 

Dagens situasjon med uholdbare lange behandlingstider av våpensøknader ved landets våpenkontor, må løses. Det er ikke rimelig at en våpensøker må vente i månedsvis for å få godkjent en våpensøknad.

Er våpensøknaden korrekt utfylt med de dokumentasjoner som kreves, se ovenfor,  politiets kontroll med skytterens vandel er i orden, skal ikke behandlingstiden være på flere måneder.

 

I dag blir søknad om erverv av jakt- og sportsvåpen håndtert med utfylling av papir m/gjennomslag.

I dagens digitale samfunn, må det være en oppgave for JD å få ervervssøknader over på et digitalt system.

Det er på tide at våpenforvaltningen får på plass et digitalt system for å erverve jakt- og konkurransevåpen.  Dette vil lette forvaltningens behandling av ervervssøknader.

 

Dagens situasjon kan ikke fortsette med lange ventetider. Et digitalt system tvinger seg selv fram.  Med et digitalt system kan ikke økte gebyrer forsvares i og med at behandlingstiden og håndteringen av ervervssøknader blir vesentlig letter og raskere.

 

Jeg ber Riksrevisjonen ta de nødvendige skritt for å stoppe de foreslåtte gebyrøkningene, hvis ikke, ber jeg Riksrevisjonen begrunne hvorfor JD`s forslag kan iverksettes.

 

 

Med Hilsen

 

…………………………………………

sign.