Vedlegg til våpensøknad - skytevåpen 

til øvelses- eller konkurranseskyting.

 

En del politidistrikt har på eget initiativ, utformet et eget skjema som vedlegges søknad om skytevåpen.  

Advokatfirmaet som NV har samarbeide med, Hersløv, Flod & Co Da, har bedt PD om en redegjørelse for hvordan lagene skal forholde seg til spørsmålene som fremkommer på skjemaet. Svar fra PD fremkommer i kursiv.

Spørsmålene som klubbene blir bedt om å svare på er:


1.   Er skytterlaget/klubben tilsluttet skytterforbund godkjent av PD, oppgi hvilket.

.Er oppgitte program offisielt skyteprogram i det aktuelle godkjente skytterprogram?

3.   Søkeren anses som: Nybegynner, Rekreasjonsskytter,  Mosjonsskytter eller Konkurranseskytter?

4.   Er våpenet egnet til oppgitte formål?

5. Har søker tidligere ervervet andre våpen som kan benyttes til oppgitte bruksområde?

6. Annet. (6 mnd.)

Til slutt skriver: våpenkontoret:
Manglende utfylt skjema vil bli returnert eller kan medføre avslag på våpensøknad.

 

Spørsmål 1 er helt greit å svare på. I praksis vil dette medføre at en skytter som ønsker å delta i approberte stevner  i program som laget ikke administrerer , må denne skytteren melde seg inn i et lag som har denne skyteform på sitt program.

Eks.: Laget er kun tilsluttet NSF. Dersom et medlem av dette NSF  laget ønsker å delta i svartkrutt stevner, må skytteren melde seg inn i en annen klubb som er innmeldt i NSU, før han/hun får innvilget svartkruttvåpen. Osv.

 

Spørsmål 2 burde være unødvendig, men greit nok.  Personen(e) som er ansatt på et våpenkontor bør har tilstrekkelig kunnskap om våpentyper, herunder de godkjent skytterforbunds våpentyper og skyteprogrammer. Alle forbund har nasjonale og internasjonale regelverk hvor dette fremkommer. Disse bør foreligge på ethvert våpenkontor. Ønsker klubbene å utvide sine skyteprogram utover Norges skytterforbund`s programmer og våpentyper, må politiet regodkjenne banen for de nye våpentyper og disse våpentypers programmer. Disse opplysninger ligger hos det enkelte våpenkontor.

 

Spørsmål 3 er det kun den enkelte skytter som kan besvare. Det er kun våpeneieren som vet hvor ofte og hvor mye han/hun trener. Dette kan ikke laget ta stilling til:
PD skriver i brev av 24.3.03:
PD er ening i at klubben ikke behøver å anføre hvilken aktivitetskategori vedkommende søker hører inn under. Politiet kan imidlertid be om en bekreftelse på den aktivitet vedkommende søker har utvist med hensyn til konkrete opplysninger om hvor ofte vedkommende har deltatt på trening, klubbstevner etc.. Klubben har imidlertid ingen plikt til å besvare spørsmålet. I de tilfelle klubben kan eller vil gi den nødvendige bekreftelse på utvist aktivitet vil politiet ved manglende eller uttilfredstillende dokumentasjon kunne legge til grunn at vedkommende ikke har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på at han/hun har utvist den nødvendige aktivitet for å kunne erverve og inneha skytevåpen:"

 

Punkt 5 har klubben ingen mulighet til å besvare. Erverv av våpen er en sak mellom våpeneieren og politiet. Klubbene skal legge forholdene til rette for den idrettsaktivitet  den enkelte vil bedrive innenfor de forbunds aktivitet en klubb administrerer.

PD skriver i brev av 24.3.03:
PD er enig i at dette er opplysninger som klubben ikke behøver ta stilling til. Søkeren må imidlertid selv gi de nødvendige opplysninger om bruksområdet til tidligere ervervede skytevåpen. Det avgjørende er i denne sammenheng hvilke bruksområde de tidligere ervervede våpen lovlig kan benyttes, og ikke bare hvilke bruksområder søkeren har tenkt å benytte de tidligere ervervede våpen."

 

Dersom du får dette skjema som vedlegg til våpensøknaden, gi oss beskjed og vi sender deg kopi av brevet fra PD.

 

Medlemskap koster

Kr. 150,oo

til Konto : 7877.08.82566

 

Vern om dine interesser som våpeneier.

Bli medlem i dag.