Prop. 165 L(2016 – 2017)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenloven)

 

NV har bedt vårt advokatfirma om en juridisk vurdering av 4 nye bestemmelser i forslaget til ny våpenlov og vil legge ut rapporten så snar den er ferdig.

NV har oversendt dette til vurdering:

 

Forslaget til ny våpenlovgivning ble presentert i NOU 2011:19 – Gjenomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov.

Mange av forslagene til nye bestemmelser ble avvist av Justisdepartementet (JD) i Pro. 165L.

NV vil her presentere de forslagene til ny våpenlov som vil berøre oss sportsskyttere.

§ 1 er ny og fremhever at loven skal ha et formål:

 

”Formålet med loven er i sikre samfunnet mot uønskede hendinger med våpen og fremme en trygg våpenbruk”

 

Behovsgrunnlaget, øvelse.- og konkurranseskyting, er byttet ut med sportsskyting. Lovforslaget legger opp til bl.a.: krav til aktivitet, krav til intervju hos politiet, opplæring, hvor mange sportsvåpen vi får lov å erverve, forbud mot våpen som har stort skadepotensiale etc., godkjenning av halvautomatiske rifler, bestemmelser for samleområder, krav til våpenkunnskap for å erverve til samling, krav til ammunisjon, samt test og demonstrasjonskyting med samlevåpen.

 

Kontroll av våpenoppbevaringen:

Kontroll av våpenoppbevaringen, nå § 30, hjemmebesøksparagrafen,  har fått ny ordlyd:

 

”For å gjennomføre kontroll med kravene for oppbevaring etter § 19 andre ledd er oppfylt, kan politiet kreve tilgng til innehvars private bolig i overenskomst med de vilkår som er fastsatt i medhold av § 41 nr. 28 i forskriften.”

 

§ 41 inneholder 43 punkter der Kongen gir JD fullmakt til å utforme forskrifter til loven. Nr 28 sier: Kongen kan i forskrift utforme:

politiets sin kontroll med tildelt godkjenning og

vilkår for å kreve adgang til privat bosted etter § 30.”

 

Dette er en vesentlig innstramning som kun pålegger politiet å varsle våpenoppbevaringskontrollen  i ditt private hjem.

Alt utenfor hjemmet f. eks. på hytte, fritidsbolig etc. vil det ikke lenger være krav om forhåndsvarsling.

 

I dag gjelder følgende:

”Politiet kan foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter forhåndsvarsel.”

 

Pga de mange diskusjoner etter loven ble vedtatt i 1998 og faren for misbruk vedr. politiets kontroll av oppbevaringen og inntreden i de norske hjem, har Politidirektoratet (POD) i rundskriv 2009/09 punkt 3.10 presisert ovenfor politidistriktene:

 

”Direktoratet presiserer at det er bare i

egenskap av forvaltningsmyndighet,

at politiet kan gjennomføre kontroll hos den enkelte våpeneier.”

 

Det nye lovforlaget styrker derimot politiet som kontrollorgan og gir politiet adgang til våpeneiernes private  bosted, uten forhåndsvarsel. Dette er i direkte strid med Høyesteretts dom i saken.

 

Hjemmebesøksparagrafen ble behandlet i Høyesterett 12.11. 2004. Dommen var meget klar på at politiet som kontrollorgan, ikke gikk i mot Grunnloven og menneskerettighetene, når det i loven var bestemt, forhåndsvarslet.

Dommen fastslår i p.73

 

Jeg, dommer Flock, har tidligere i avsnittene 46, 47 og 48 nevnt de begrensninger som i vår sak ligger innebygget i kontrollordningen, og adgangen til å påklage en opptreden i strid med ordningen. Dette er forhold som må gi et tilstrekkelig vern mot misbruk.

 

(46) Kontrollen skal skje på det eller de steder som anvises av våpeneieren som oppbevaringssted for våpen. Det følger av dette at det ikke skal skje noen gjennomsøkning av hjemmet. Polititjenestemannen blir fulgt til det sted våpnene oppbevares og gjør sin kontroll av oppbevaringen der. Ønsker en våpeneier å holde deler av sitt hjem unna et eventuelt fremtidig besøk fra politiet, vil han i adskillig grad selv kunne velge et oppbevaringssted som gjør dette mulig.

 

(47) Den annen innskrenkning følger direkte av ordlyden i § 27a annet ledd: Kontrollen skal bare gjennomføres etter forhåndsvarsel. Dette forhåndsvarselet skal i henhold til våpenforskriften § 22-5 « være mottatt av innehaveren av våpenkortet minst 48 timer før kontrollen finner sted ». Det er opplyst at bestemmelsen forstås slik at varselet skal være kommet til våpeneierens kunnskap innen denne fristen. I praksis skjer dette oftest slik som ved varselet til A, hvor det ble invitert til telefonkontakt for nærmere avtale om et bestemt tidspunkt.

 

(48) Bestemmelsen om forhåndsvarsling gir for det første den som skal kontrolleres, både mulighet til å sørge for at våpenoppbevaringen skjer på riktig måte og til å rydde av veien gjenstander som han ikke ønsker at politiet får mulighet for å iaktta i hjemmet på sin vei til eller fra våpnene. Men varselet har også en annen virkning: Det gir både våpeneieren og andre i husstanden mulighet for å innstille seg mentalt på det hjemmebesøk som er i vente. Dermed reduseres den utrygghet og frykt som et uvarslet besøk fra politiet lett kan være forbundet med, og som forbudet i Grunnloven § 102 er ment å skåne borgerne for. Samtidig bidrar forhåndsvarselet til å synliggjøre at formålet med besøket ikke er å etterforske en mistanke om ulovlige forhold, verken med hensyn til oppbevaring av våpen eller av annen art.

 

Dersom våpenlovens forslag til ordlyd blir stående, strider den mot Høyesterettsdommen av 12.11.2014 og bryter dermed Grunnloven § 102 og Menneskerettighetene.

Norsk Våpeneierforbund (NV) har som eneste forbund i høringen bedt om at kontrollen kun kan bli utført av etater som ikke har politimyndighet og  påpekt missbruk av lovebestemmelsen fra politets side, med bl.a disse uttalelser fra politi og politikere:

 

Kristin Halvorsen:

”Vi har derfor ikke hatt kapasitet til å vurdere skikkelig om de seneste innskjerpingene i våpenloven er i strid med EMK art. 8 eller Grl. §102, og om de vedtatte lovendringene er urimelige ovenfor skyttere og jegere.”

 

Vidar Bjørnstad som på vegne av AP uttaler:

”.. at bestemmelsen er en lov for at politiet skal kunne lete etter ulovlige våpen” og ”at det ikke er meningen at loven skulle håndheves så mye.”

 

Thomas Breen at AP ser at politiet vil ha en annen myndighet enn forvaltningen som kontrollorgan:

”at politiet har som eneste forvaltningsmyndighet de nødvendige tvangsmidler til å allikevel foreta kontrollen”.

 

Steinar Hynne Skien politikammer:

Under helt spesielle omstendigheter er det klart vi kan gjennomføre husbesøk.

 

Politiadvokat Helge Eidsvaag:

Dersom en jeger, skytter eller våpeneier blir tatt for beruselse på offentlig sted, akn vedkommende regne med hjemmebesøk fra oss.

 

Åge Ditlefsen Sør-Trøndelag:

Får vi tips om et eller annet er vi nødt til å sjekk, ellers ikke.

 

For å unngå alle disse senarioer med å rydde unna gjenstander, innstille seg mentalt på det hjemmebesøk som er i vente og politiet som tvangsorgan, har NV foreslått ny bestemmelse for kontroll av våpenoppbevaringen:

- oppbevaringen hos den som innehar skytevåpen, registreringspliktige våpendeler og ammunisjon. Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter minst 48 timers forhåndsvarsel og bare gjennomføres av etater eller aktører som ikke omfattes av politiloven, og i overensstemmelse med nærmere regler gitt i forskrift.

 

2) Farlige våpen med s tort skadepotensiale.

§43 i ny våpenlov er:

”Forbudet mot halvautomatiske rifler etter § 5 andre ledd nr. 3 trer i kraft tre år etter den blir iverksatt i denne lov. Kongen kan gi nærmerem overgangsregler”.

 

NV er bekymret for at Staten bare kan forby forskjellige våpen uten annen grunn enn at ”det/de har et stort skadepotensiale og er farlige, slik som pistoler og revolvere, som er lett å skjules på kroppen”.

Kal 50 S&W revolvere, godt eksempel, ble forbudt uten sakelig begrunnelse, bare fordi POD sa at dette kalibret var farlig etc.

NV ønsker å få vurdert, at helt legalt ervervet jakt/sportsvåpen som plutselig kan bli forbudt ikke skal gis erstatning. Våpenet/ene er ervervet med korrekt grunnlag i jaktloven og regler for konkurranseskyting i godkjent klubb og forbund og til godkjente programmer.

NV ønsker en vurdering opp mot  Grunnloven § 105  som lyder:

«Fordrer Statens Tarv, at nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning.»

 

Er ikke Staten pliktig til å erstatte privat eiendom når den blir verdiløs når den er ervervet på et lovlig og korrekt grunnlag.?

Vår advokat er satt på saken.

 

3) Sportsskyting.

Behovsgrunnlaget, øvelse.- og konkurranseskyting, er byttet ut med sportsskyting. Lovforslaget legger opp til bl.a.: krav til aktivitet, krav til intervju hos politet, opplæring, hvor mange sportsvåpen vi får lov å erverve, forbud mot våpen som har stort skadepotensiale etc., godkjenning av halvautomatiske rifler, bestemmelser for samleområder, krav til våpenkunnskap for å erverve til samling, krav til ammunisjon, samt test og demonstrasjonskyting med samlevåpen.

 

Utlevering av medlemslister:

Nytt er at politiet ”skal som en del av kontrollen sjekke at vedkommende oppfyller kravene til personlige egenskaper, kreve å få utlevert kopi av medlemslistene fra godkjente skytter- og våpensamlerorganisasjoner”.

 

Rundskriv 2009  - Punkt 3.8.5, siste ledd, påpeker at dette pr i dag kun er en anmodning, noe som sikkert har grunnlag i begrensninger i Personalopplysningsloven:

 

”Politidirektoratet vil videre bemerke at en henvendelse fra politiet til lokale skytterlag om opplysninger om den enkelte skytters medlemsforhold, må betraktes som en anmodning om å få de nødvendige opplysninger, ikke et pålegg til skytterlaget om å gi opplysninger.

Det er ingen uttrykkelig hjemmel for å kunne pålegge skytterlagene en slik opplysningsplikt. Politiet vil imidlertid under enhver omstendighet kunne kreve slik dokumentasjon fra den enkelte våpeneier i forbindelse med utøvelse av sin kontrollvirksomhet.”

 

Hensikten er å kontrollere at våpen erveret til sportskyting oppfyller kravet til medlemskap i godkjent skytterforening. Forslaget kan komme i konflikt med Lov om behandling av personalopplysninger § 8 og §9 og bør vurderes opp mot dette på lik linje som våpenoppbevaringskontrollen må vurderes på nytt opp mot Høyesteretts dom.

 

4)

Begrensning på antall sportsvåpen til øvelse/konkurranse.

Kongen har gitt JD fullmakt til å bestemme hvor mange sportsvåpen man får lov til å erverve og inneha.  NV vil kalle det en sportsvåpen-garderobe.

Ny lov § 12, pnkt 2:

”Kongen gir forskrift om antallet på lisenspliktige skytevåpen som kan erverves til sportsskyting.”

 

I dag gis det tillatelse til å erverve og inneha pistol/revolver som lovlig kan brukes innenfor de skyteprogrammer som ved-kommende skytterorganisasjon administrerer. Kan et våpen brukes innen flere forbunds programmer, ligger en begrensning her. Søkeren må videre godtgjøre 6 mnd aktivt medlemskap (pistol/revolver) og kunne dokumentere sitt behov.

 

I rundskriv 2009 står det i: 3.2 Søknaden:

”Hvis søkeren har flere våpen, må søkeren også redegjøre for om disse lovlig kan benyttes til samme type konkurranse. Hvis søkeren har våpen fra tidligere som lovlig kan benyttes til samme type konkurranseskyting, må søkeren redegjøre for og fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på sitt behov for flere våpen til samme bruksområde”

 

Dersom ny ordlyd blir stående, er det Statens behov som gjelder, ikke sportsskytterene som trenger pistol/revolver, rifle og hagle.

Norges skytterforbund, Western, Svarkrutt, Metall, Dynamisk, samd DFS og lerdue- og rifle klubber, har helt forskjellige våpentyper til sportskyting.

 

Rundskriv.

Til omtrent samtlige § i lovforslaget har Kongen i 33 punkter, gitt JD fullmakt til å utforme utfyllende forskrifter. Jeg nevner noen:

 

# Definisjon av våpen,

# saksbehandlingsregler for søknad om erverv,

# hvor mange sportsvåpen som kan erverves og eies,

#  hvilken ammunisjon som er tillatt,

 #  hvor lenge ervervstillatelsen skal gjelde for erverv av ammo,

#  hvilke våpen som ikke er tillat,

# hvilke ombygninger som er tillatt,

# hva som regnes som særskilt behov for å erverve flere enn 6 jaktvåpen,

 bestemmelser for samleområder,

# ervervsgrunnlag for andre formål enn jakt og sportskyting,

#  krav til opplæring,

# bestemmelse om hvor mange våpen man kan erverve til andre formål,

# krav til vandel, helsemessige forhold,

#Tilknytning til kriminelle miljø og edruelighet,

# krav til våpenkyndighet ovenfor juridiske personer (klubber),

 # krav til å overlate skytevåpen til andre,

# krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammo som ikke er lisenspliktige,

 # krav vil midlertidig oppbevaring,

 # krav til merking,

# tekniske krav for deaktivering og regler for kontroll med dokumentasjon for at våpenet er  deaktivert på lovlig måte,

# krav til godkjenning av skytter- og våpensamleforeninger og bestemmelser for godkjenning av tekniske reglementer og skyteprogrammer.

# Politiets kontroll med tildelte godkjenninger og vilkår for å kreve adgang til private hjem.  

# # bestemmelser for tilbakekall av godkjenninger og fastsetting av gebyrer,

# forholdet til forvaltningen herunder saksbehandlingsregler for intervju om vandel og edruskap.

# Siste punkt gir Kongen JD fullmakt til å utforme regler for forbudet mot halvautomatiske rifler og regler for gjennomføring av forbud mot skytevåpen, våpendeler og ammo som blir forbudt iflg. §5, §6 og §41 nr.5.

 

Hele lovforslaget på 110 sider finner du bed å slå opp - Prop. 165 L(2016 – 2017)

 

NV har bedt vårt advokatfirma om en juridisk vurdering disse forslagene.