logo norsk våpeneierforbund 1
                                                                                                            Lillestrøm, 30. oktober 2023.

 

Det kongelige justis-

Og Beredskapsdepartement,

P. Boks 8005, Gullhaug Torg  4   A,

0484  OSLO.

 

 

Deres brev av 07.07.2023. Ref.: 23/287 – SOMI.

Anmodning om innspill – kortvarig overlating av skytevåpen til personer uten tillatelse i skytterlag.

 

Slik Norsk Våpeneierforbund (NV) forstår avdelingsdirektør Birgitte Istad`s forespørsel om utlån av skytevåpen til personer uten tillatelse, gjelder dette kun for personer som søker om medlemskap i skytterlag/klubber og som får utlånt jakt- og sportsvåpen på nybegynnerkurs og som etter 6 måneders aktivt medlemskap ikke ønsker å erverve egne våpen.

Utlån til kursdeltagere omhandles i Retningslinjer for behandling av saker etter våpenloven punkt 3.6. Erverv og innehav for godkjente skytterforeninger, hvor det klart fremkommer at: ”utlån kan bare finne sted til lagets medlemmer.”

 

Utlån av skytevåpen til andre er regulert i Retningslinjer for behandling av saker etter våpenloven, punkt 4.8.

Utlån etter punkt 4.8. omhandler ikke utlån til personer som gjennomgår nybegynnerkurs og som etter å ha blitt medlem, fortsatt ønsker å benytte seg av lagets/klubbens klubbvåpen.

 

Utlån av sportsvåpen til personer som ikke har tillatelse til erverv og innehav av sportsvåpen, foregår kun på skytebane  i forbindelse med nybegynner kurs og oppfølging av aktivitet i løpet av 6 måneder.

Kravene i  § 4-6 er delt i to områder:

Punktene 1- 2 og 3 omhandler krav til en nybegynnere som vil erverve og inneha sportsvåpen. Vedkommende må ha gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert skytterorganisasjonen, vært medlem i 6 måneder, samt ha gjennomført minst 10 av skytterorganisasjonens

organiserte treningereller konkurranser.

 

Når det gjelder personer som innehar sportsvåpen og ønsker å erverve nytt/nye sportsvåpen, er krav 1 og 2 tilfredsstilt.  Søkeren må kun tilfredsstille krav 3.

 

§ 4-6.Krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistoler eller

revolver til sportsskyting.

Politiet kan gi tillatelse til erverv og innehav av pistoler eller revolvere til

sportsskyting, til personer som:

1. har gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert skytterorganisasjonen,

2. i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har

godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3. siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens

organiserte treninger eller konkurranser.

Klubber og lag som arrangerer nybegynnerkurs, må nødvendigvis låne ut våpen til nye skyttere.

Klubber og lag står ansvarlig for at de/den som arrangere nybegynnerkurs har tilstrekkelig kompetanse og erfaring for å gjennomføre opplæring av nye skyttere.

Ansvarlig kurs/skyteleder har ansvaret for å utlevere sportsvåpen til nybegynneren. Ved avsluttet skyting er det kurs/skytelederen som har ansvaret for å sjekke sportsvåpenet og påse at det blir forsvarlig oppbevart etter gjeldende regler.

Utlånsvåpen lånes kun ut til nybegynneren på skytebanen.

 

Ansvarlig kurs/standplassleder har det hele og fulle ansvar hva angår sikkerhetsregler og behandling av sportsvåpen på standplass.

Dersom en nybegynner ikke følger vedtatte regler for oppførsel på banen, skal ansvarlig kurs/skyteleder bortvise vedkommende som ikke overholder skytereglementet.

 

Avdelingsdirektør Birgitte Istad reiser spørsmål om det kan og bør innføres et krav om politiattest for medlemmer som ikke har tillatelse for bruk av sportsvåpen.

NV vil påpeke at dersom det oppdages, på klubbens område, person/personer som har uedle hensikter med bruk av lag/klubbs skytebane, eller ikke følger de regler som gjelder på en skytebane, skal ansvarlig skyteleder/instruktør, bortvise denne/de personer. 

Klubben/lagets styre har full rett til å nekte vedkommende tilgang til banen eller frata personen/er medlemskap.

 

NV ser ikke at en vandelsattest / politiattest vil ha særlig innvirkning på en persons oppførsel på en skytebane.

 

NV vil påpeke at klubber og lag har ved å arrangere kurs for nybegynnere, har påtatt seg ansvaret med å gi en tilstrekkelig og korrekt opplæring og bruk av sportsvåpen til;  jakt, trening og konkurranser, samt å instruere nye jegere og sportskyttere i skytereglementer, våpenloven, våpenforskriften, sikkerhetsregler på skytebanen og sikker bruk av sportsvåpenet.

 

Med det ansvaret klubber og lag har påtatt seg ved å gjennomføre nevnte punkter i ovenstående avsnitt, blir Våpenlovens intensjon i § 1 Formål, med å trygge samfunnet mot uønskede hendelse med våpen og å fremme en trygg våpenbruk, oppfylt.

 

Erverv av sportsvåpen etter 6 måneders aktivitet, håndteres av våpenforvaltningen og politi, som har det fulle ansvar for at søkere som godkjennes, har plettfri vandel.

 

 

 

Med Hilsen

Norsk Våpeneierforbund

 

 

 

…………………………………………

Are Fosjord

 

Formann