POLITIDIREKTORATET

Norsk Våpeneierforbund

Brøtergt. 6,

2000  LILLESTRØM

 

Deres Brev                                 Vår ref.                    Vår dato.

NV 29.03.01 A.O.F. Bnr.20     01/00358 645         12.06.2001.

 

Deres Brev av 14.05.2001

Politidirektoratet viser til Deres henvendelse av 31. mai 2001.

Det spørsmål som ble reist i Deres brev av 29.mars 2001 og nå gjentatt i Deres brev av 31.mai 2001 er i utgangspunktet besvart ved direktoratets brev til Dem av 14. mai 2001.06.17 Politidirektoratet finner allikevel grunn til å presisere at et registreringspliktig skytevåpen som ikke er registrert ikke er å anse som et lovlig våpen slik Våpeneierforbundet synes å forutsette, selv om våpnet er av en lovlig type. Ikke registrerte registreringspliktige skytevåpen er, uansett type, er å anse som et ulovlig våpen som det er forbundet med straffeansvar å inneha. Det er imidlertid unntak for uregistrerte hagler som ble ervervet før 1. oktober 1990. De sistnevnte våpen må imidlertid også registreres hvis de nå skifter eier.

Direktoratet viser videre til vårt brev av 14. mai 2001 hvor det igjen er henvist til rundskriv G-126/92 pkt 3.7. Her fremgår det at det vanligvis ikke gis tillatelse til å erverve uregistrerte våpen. Det fremgår imidlertid også av samme rundskriv at det i enkelte tilfeller kan vises imøtekommenhet hva angår innregistrering av slik våpen.

Det vises videre til vårt brev av 14. mai 2001 hvor det fremgår:

"På bakgrunn av at det i nær fremtid planlegges gjennomført et nasjonalt våpenamnesti forutsetter direktoratet at politiet vil vise større imøtekommenhet enn tidligere hva angår innregistrering av uregistrerte våpen. Fram til våpenamnestiet blir iverksatt vil det imidlertid være opp til enkelte politimestre å gi retningslinjer for i hvilken grad uregistrerte våpen kan blir innregistrert i våpenregisterert i det enkelte politidistrikt. Det er også opp til den enkelte politimester å vurdere om han finner forholdet så graverende at han vil reise straffesak for besittelse av uregistrerte våpen. sistnevnte avgjørelse vil være en påtaleavgjørelse som ligger utenfor Politidirektorates ansvarsområde.

Det er imidlertid fra Politidirektoratets side forutsatt at en innregistrering av uregistrerte våpen kun omfatter våpentyper som lovlig kan erverves av den enkelte søker."

Som det fremgår av ovennevnte brev er det i dag politimesteren som avgjør om våpenet kan innregistreres eller ikke, eller om det ulovlige våpnet må sendes til destruksjon.

En arving har således ikke krav på at et ulovlig uregistrert våpen skal gi vedkommende en økonomisk gevinst. Utgangspunktet må være at ulovlige gjenstander ikke blir lovlige fordi en person har avgått ved døden. Imidlertid vil en som ovenfor nevnt i forkant av et nasjonalt våpenamnesti, i noen tilfelle kunne få mulighetene til å kunne få omsatt uregistrerte registreringspliktige våpen.

Politidirektoratet vil for ordens skyld avslutningsvis presisere at en arving selvsagt ikke vil bli gjenstand for straffeforfølgning etter våpenlovens bestemmelser hvis han kort tid etter arvefallet kontakter politiet for å rydde opp i forholdet. Imidlertid vil vedkommende kunne bli gjenstand for etterforskning og straffeforfølgning hvis vedkommende velger å videreselge eller beholde et uregistrert registreringspliktig våpen.

Direktoratet forutsetter imidlertid at lovlydige våpeneiere, som Våpeneierforbundet representerer, følger det regelverk som gjelder også når de kommer over ulovlige våpen og ikke beholder dette eller videreselger uregistrerte registreringspliktige våpen til personer uten ervervstillatelse,

Med hilsen

Steinar Talgø    Ståle A. Svendsen

seksjonssjef       seniorrådgiver.


Har du problemer med etterregistrering av skytevåpen, kan du kontakte NV, og NV har mulighet til å gi deg som medlem, juridisk  bistand med videre saksbehandling.

 

Medlemskap koster kr. 150,oo pr. år

og kan innbetales til konto: 7877.08.82566

NV,

Gjerdrumsgt. 17

2000  LILLESTRØM.

    o0o

Støtt NV`s arbeide for at skyttere også i framtiden kan

få erverve, inneha og bruke våpen

 innenfor samfunnsmessige forsvarlige former,

og det å ta vare på våpen som en del av vår tradisjon og kultur.