logo norsk våpeneierforbund 1
                                                                                                               Lillestrøm, 30. januar 2022.

 

Justis- og beredskapsdepartementet,

v/JustisministerEmilie Enger Mehl,

Postboks 8005 Dep.,

0030 OSLO.                                                                                          postmottak@jd.dep.no

 

 

 

 

 

Urimelig lang behandlingstid på ervervssøknader for sport- og jaktvåpen.

 

Norsk Våpeneierforbund (NV), som representerer skyttere fra alle våpengrener, vil påpeke at

det siden politireformen har vært uholdbare lange behandlingstider for å erverve våpen og deler til sport- og jaktvåpen.

 

En behandlingstid på rundt 25 uker, et ½-år, er helt uakseptabelt.

Fra januar er det blitt opptil 30 uker. !

Flere grunner tilsier at dette ikke kan fortsette.

 

·        Det er innført klare regler for erverv og aktivitet som letter behandlingen i våpenforskriften av 1.6.2021.

·        Denne lange behandlingstiden ødelegger både jakt- og konkurranseskytteres muligheter.

·        Jakt- og sportsskyttere betaler opptil kr. 1.495,oo for behandlingen.

 

·        Det er innført klare regler for erverv og aktivitet.

Behandling av søknader er nå i våpenforskriften av 1.6.2021 gjort særdeles mye enklere.

Det er nå ingen diskusjoner vedr. krav til aktivitet eller antall sportsvåpen / jaktvåpen.

Munnladere er, etter ny våpenforskrift,  fritatt for behovsprøving og trenger kun en sikkerhetsopplæring som skal være dokumentert.

Dette fremkommer i våpenforskriftens  §4-2,  §4-6,  §4-8,  §5-5.

Krav til oppbevaring samt kontroll av oppbevaring fremkommer meget klart.

 

Det fremstår derfor helt urimelig at Våpenforvaltningen ved våpenkontorene skal bruke over et ½ år på en våpensøknad når  søkeren fremlegger :

Aktivitetsliste,

tilfredsstiller våpenforskriftens bestemmelser for våpentypen/e til skyteprogrammene,

legger ved betalt klubb- og forbundskontingent,

sikkerhetskurs for munnladere,

bekrefter at våpen blir oppbevart i godkjent sikkerhetsskap.

 

Våpenforvaltningen skal sjekke søkerens vandel, og er den uten merknader, er det enkelt å innvilge søknaden uten at søknaden skal ligge over et ½-år før den behandles.

 

·        Lang behandlingstid er ødeleggende for jakt og konkurranseskyttere.

Det er meget viktig for erverv av både jakt- og sportsvåpen at søkeren har klare tidsfrister å forholde seg til.

Jakten har sine tidsbegrensninger og små og store mesterskap for konkurranse-skyttere blir ikke utsatt pga. uforståelig lange behandlingstider for erverv våpen eller registreringspliktige deler.

Deltagelse i nasjonale og internasjonale mesterskap kan bli forhindret og lang tids trening til aktivitetene blir ødelagt.

Manglende deltagelse i  jakt, nasjonale og internasjonale mesterskap blir resultatet når våpen eller våpendeler havarerer og ikke kan erstattes før rundt et ½ år!

 

Jakt- og sportskyttere kan ikke behandles på denne måten. Mange av våre skyttere driver konkurranser på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå og må ha forutsigbarhet når det gjelder tilgang til jakt- konkurransevåpen og deler til disse.

Våre skiskyttere kan ikke vente i over et ½-år for å få behandlet ervervssøknad dersom registreringspliktige deler eller et havarert skiskyttergevær må erstattes.

 

·        Jakt- og sportsskyttere betaler opp til kr. 1.495,oo for behandlingen.

Med den store økningen i gebyr for behandling av søknad om erverv av sport- og jaktvåpen i den nye våpenforskriften, kan ikke forsvares ved at søknadene ligger ubehandlet i opptil et halvt år eller mer.

En fornuftig behandlingstid bør ligge på ca 14 dager.

Dersom søkeren ikke har fått svar etter 14 dager  +  postgang, bør gebyret frafalles.

 

·        Gammel lærdom.

På 1980 – tallet var det lange ventetider på å få utstedt pass. politimester den gang, Hauglid, satte inn nok personell til å behandle alle søknadene om pass som lå og ventet. Ikke lenge etter var de lange passkøene borte.

 

Dette må våpenforvaltningen / våpenkontorene kunne lære av. Sett på flere saksbehandlere til å behandle alle søknader som nå har vært ubehandlet i et ½ år.

Når forvaltningen har kommer à jour, vil en våpensøknad blir unnagjort på noen få dager, slik det var før politireformen.

 

Norsk Våpeneierforbund ber Justisministeren på vegne av alle jakt- og sportskyttere, få en slutt på denne urimelig lange saksbehandlingstiden for ervervssøknader  til  jakt- og sportsvåpen.

 

 

 

 

Med hilsen

Norsk Våpeneierforbund

 

 

 

…………………………………………

Are Fosjord

 

formann