logo norsk våpeneierforbund 1
                                                                                                               Lillestrøm, 14. februar 2022.

                                                                                                              postmottak@jd.dep.no

Justis- og beredskapsdepartementet,

Postboks 8005 Dep.,

0030 OSLO.  

 

 

Øst Politidistrikt har begynt å be om opplysninger som ikke er hjemlet i den nye våpenforskriften,

§ 4-6 punkt 3 og § 5-5.

 

Munnladere / aktivitet.

 

Norsk Våpeneierforbund (NV) har mottatt flere henvendelser fra våre medlemmer vedr våpenkontoret, Øst Politidistrikt vedr. feil bruk av våpenforskriftens § 4-6 og § 5-5.

 

Munnladere:

§ 5-5 sier at politiet kan uten behovsprøving gi tillatelse til erverv av munnladere som bare kan lades fra munningen.

 

Ved søknad om erverv av munnladere fremkommer klart i forskriftens § 5-5 at det kun kreves at søkeren har gjennomført sikkerhetsopplæring hos en skytterorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen.

 

Øst Politidistrikt har ikke hjemmel til å forlange at det skal fremleggs annen dokumentasjon enn gjennomført sikkerhetsopplæring hos en skytterorganisasjon, svartkruttklubb, med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen.

Øst Politidistrikt har heller ikke hjemmel til å forlange 10 treninger de siste 6 måneder i regi av Norsk Svartkruttunion. (NSU)

NV legger ved kopi av tilbakemelding et av våre medlemmer har mottatt fra Øst Politidistrikt vedr. erverv av munnlader:

10 treninger de siste 6 mnd i NSU regi.

 

Forskriften § 5-5 sier ikke noe om at søker om munnlader må være tilsluttet en klubb som har munnladere på sitt program, kun at søkeren har gjennomført sikkerhetsopplæring hos en skytterorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen.

 

Dersom intensjonen i forskriften er at søker om munnladere må være tilsluttet en godkjent klubb, må dette fremkomme i forskrifts form.

§ 5-5.Erverv av replika-, luft- og fjærvåpen.

Politiet kan uten behovsprøving gi tillatelse til å erverve og inneha reproduksjoner av rifler, haglevåpen, pistoler og muskett, som bare kan lades fra munningen. Det samme gjelder for reproduksjoner av perkusjonsrevolvere  eller perkusjonsrifler som lades i tønne, samt kammerladere.

Politiet kan bare gi tillatelse etter første og andre punktum til personer som har gjennomført sikkerhetsopplæring hos en skytterorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen.

 

Aktivitet.

I forskriftens § 4-6 punkt 3, fremkommer det at søker siste 6 måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens organiserte treninger eller konkurranser.

Skytterorganisasjonens, mao lagets organiserte treninger, kan være bl.a helt lokale/interne pokal- medalje- merkeskyting-stevner og lignende,  som ikke har noe med skytterforbundets approberte nasjonale stevner å gjøre.

Øst politidistrikt er ikke gitt hjemmel til å forlanger at søkeren siste 6 måneder skal fremlegge og ha gjennomført 10 av en skytterorganisasjonens, her Norges Skytterforbund  (NSF)  skytterreglements organiserte treninger eller konkurranser, samt forlange at klubben bekrefter dette. Det kan velges mellom organiserte treninger, eller, konkurranser.

NV legger ved kopi av tilbakemelding et av våre medlemmer har mottatt fra Øst Politidistrikt vedr. krav til aktivitet og bekreftelse fra skytterlaget.

§ 4-6.Krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistoler eller revolver til sportsskyting.

Politiet kan gi tillatelse til erverv og innehav av pistoler eller revolvere til sportsskyting, til personer som:

1.

har gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert skytterorganisasjonen,

2.

i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har

godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3.

siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens

organiserte treninger eller konkurranser.

Forskriftens § 4-6  og  § 5-5 er klart formulert og NV ber Justisdepartement påpeke ovenfor politidistriktene at våpenkontorene må forholde seg til paragrafenes innhold og tekst.

 

Justisdepartementet må samtidig be våpenkontorene vise noe fornuft når det gjelder aktivitet de siste 6 måneder. Det er i dag uakseptabel lang ventetid på ervervssøknader, opp til 30 uker.

Søknader som ble levert inn rett etter forskriftens iverksettelse, 1.6.2021, kan ikke avkreves forskriftens krav til aktivitet. Her må våpenkontorene vis en viss tilbakeholdenhet.

Våpenkontorene har ikke hjemmel til å forlange dokumentasjon på aktivitet før 1.6.21.

Før 1.6.21var det kun hjemmel til å kreve aktivitet ved søknad om erverv av reservevåpen.

 

 

Med hilsen

Norsk Våpeneierforbund

 

…………………………………………

Are Fosjord

Formann

 

Kopi:

Politidirektoratet.