Følgebrevet til Justisdepartementet har følgende ordlyd:

Vedlagt er NV's høringsuttalelse til Politidirektoratets forslag til nye våpenforskrifter.

NV ønsker å gjøre Departementet oppmerksom på hvordan en offentlig etat kan bemyndige seg selv i en forskrift. Vi er forundret over at dette kan være korrekt fremgangsmåte i et demokratisk samfunn.

 

 

Justisdepartementet                    Lillestrøm, 10.04.2003

Postboks 8005 - Dep.,

0030 OSLO.

 

Våpenforskriften - Forslag til endringer for implementering av FNs våpenprotokoll mm.

deres ref: 02/00900650

INNLEDNING

NV er ikke uenig i intensjonene med forskriftene, men sterkt uenig i utformingen. Forslagene til nye forskrifter bærer i stor grad preg av manglende juridisk forståelse. Våpenloven gir i utstrakt grad fullmakt til å utforme detaljene i Forskriftene. Intensjonen med forskrifter er at disse skal være utfyllende og klargjørende tillegg til loven. Det er svært uheldig om Forskriftene videre skal gi fullmakt til å utforme detaljer på annen måte. På denne måten blir bestemmelsene unntatt offentligheten, og de kan være gjenstand for en kontinuerlig forandring, igjen uten offentlighetens innsikt. Bestemmelsene blir en slags hemmelige paragrafer, som ikke hører hjemme i et demokrati.

Det er direkte kritikkverdig når Politidirektoratet avslutter sine forslag til nye paragrafer med følgende: ". . . etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet.". På denne måten gir Politidirektoratet seg selv myndighet til i neste omgang å utforme retningslinjene, uten forutgående demokratisk høring, og med mulighet til å endre retningslinjene til vilkårlige tidspunkt.

Innledningsvis kommenterer Politidirektoratet:

"Direktoratet antar gjeldende norsk våpenlovgivning tilfredsstiller de nevnte krav med unntak av FN-protokollens krav til merking av skytevåpen. Når det gjelder den praktiske utføringen av merkingen vil denne være avhengig av den standard som blir fastsatt internasjonalt. Direktoratet vil derfor med hjemmel i de foreslåtte endringer utarbeide nærmere retningslinjer i hht den internasjonale standard som vil bli fastsatt."

Alle skytevåpen som selges i Norge blir registrert med serienummer. Det går fram av kommentaren at dette ikke er tilstrekkelig, men ikke noe sted går det fram hva slags merking som kan være aktuell. Forslagene fra Politidirektoratet vil gi det samme Direktoratet ubegrenset myndighet til å spesifisere merking av skytevåpen, som tilvirker eller importør skal bekoste. Uten forutgående demokratisk høring, og med mulighet til å endre retningslinjene til vilkårlige tidspunkt.

Det er med undring vi ser Direktoratet konkludere med at norsk våpenlovgivning, mht merking, ikke tilfredsstiller FN-protokollen, når det går fram av Politidirektoratets forslag til forskrifter, at denne ikke er fastsatt.

I dette tilfellet vil en korrekt tilnærming være å lage forskriftene etter at den internasjonale standard er fastsatt, og deretter sende på høring.

KOMMENTAR TIL DE ENKELTE PARAGRAFENE:

Ny § 13 – 8 "Merking av skytevåpen ved ervervsmessig tilvirkning av skytevåpen

Tilvirkeren plikter å merke skytevåpen og våpendeler etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet."

Ny § 14 –9 "Merking av skytevåpen ved tilvirkning av skytevåpen til eget bruk

Tilvirkeren plikter å merke skytevåpen og våpendeler etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet."

Ny § 16 – 15 "Merking av skytevåpen ved ervervsmessig innførsel av skytevåpen

Den som innfører registreringspliktige skytevåpen plikter å merke skytevåpen og våpendeler etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet."

Ny § 17 – 4 "Merking av skytevåpen ved ikke-ervervsmessig innførsel av skytevåpen

Den som innfører registreringspliktige skytevåpen plikter å merke skytevåpen og våpendeler etter nærmere retningslinjer gitt av Politidirektoratet."

NV's kommentar: Alle de foreslåtte paragrafer avvises, da merkingen ikke blir spesifisert i forskriftene.

Det foreslås følgende ny siste setning i våpenforskriften § 23-3.

"Utgifter ved merking av skytevåpen betales av den som tilvirker skytevåpen etter reglene i denne forskrift kap. 13 eller kap. 14 eller den som innfører skytevåpen etter reglene i denne forskrift kap. 16 eller kap. 17."

NV's kommentar: Forslaget avvises, da merkingen ikke blir spesifisert i forskriftene.

Det er i §11-2 og §11-3 foreslått tatt inn følgende setning:

"Politiet kan pålegge forhandleren å gi oppgaven i elektronisk form."

NV foreslår følgende tillegg, for å klargjøre at forhandlere ikke skal være nødt til å investere i dyr programvare:

"Politiet kan pålegge forhandleren å gi oppgaven i elektronisk form, på standard programvare, som Excel eller lignende."

NV har ingen kommentarer til de øvrige foreslåtte endringene.

 

For

Norsk Våpeneierforbund

Are Fosjord

formann

Per Bekkedahl             Lars Kristiansen             Geir Reien

Nestformann                 styremedlem             styremedlem