Her er NV`s høring.

Are F.


                                                                                                   

 

 

Det Kongelige Justis- og                         Lillestrøm, 25. februar 2024.

Beredskapsdepartement,

Politiavdelingen,

Avdelingsdirektør Birgitte  Istad,

Oslo.

 

 

Forslag til endringer i våpenloven – hjemmel for behandling av person-opplysninger ved helautomatiserte avgjørelser og gebyr for behandling av søknad om løyve eller godkjenninger m.m.

 

1 Innholdet i høringssvaret

 

Norsk Våpeneierforbund (NV) støtter Justisdepartementets (JD) forslag til endringer i lov og forskrift som åpner opp for helautomatiske vedtak i våpenforvaltningen.

 

Norsk Våpeneierforbund (NV) støtter ikke JDs forslag til endringer i gebyrbestemmelsene som åpner opp for gebyrer for ikke innvilgede løyver eller godkjenninger og særlig ikke gebyrnivå for dekning av statens behov for samfunnsmessige kontroller ut over arbeid i forbindelse med en søknad.

 

2 Helautomatiske avgjørelser i våpenforvaltningen

 

Publikums erfaring med at våpenforvaltningen er sentralisert i i politiregionene uten at bemanningen fulgte med, har gitt uakseptable svartider på søknader. Departementet skriver i sitt høringsnotat at den lengste saksbehandlingstiden er per 11. desember 2023 opptil 35 uker. Våre medlemmer rapporterer om langt lengre ventetid på vedtak hvor vi har erfart svartider på opptil 49 uker i 2023. Dette er helt uakseptable svartider på søknader som er enkle å håndtere. Slike uakseptable svartider gir problemer for idrettsutøvere og hindrer deltagelse i planlagte konkurranser, både nasjonale og internasjonale.

Gitt de forslag som JD her beskriver med enkel mulighet for å be om manuell behandling når søker ikke er enig i det automatiske vedtak, vil Norsk Våpeneierforbund (NV) støtte JDs forslag om endringer som muliggjør helautomatiske vedtak.

 

3 Endring i gebyrbestemmelsene

 

Departementets høringsnotat foreslår en endring i adgangen til å kreve gebyr for å dekke utgifter våpenforvaltningen har til også å kunne kreves ved avslag på søknaden, mens gjeldende lov kun åpner for å kreve gebyr ved innvilget søknad.

Videre foreslår departementet å endre gebyret til å skulle dekke den totale kostnaden departementet har for våpenforvaltningen som skrevet i punkt 4.2 nest siste avsnitt:

«gebyret skal dekke alle kostnader knyttet til behandling av søknader, utstedelse av løyve eller godkjenning samt løpende kontroll av disse, herunder fremtidige investeringskostnader forbundet med saksbehandlingssystemet og årlige drifts- og forvaltningskostnader.»

 

Dette selvkostprinsippet er en helt ny metode for å finansiere statens kontrollbehov. Dette er et prinsipp som til nå brukes av kommuner for å dekke kostnadene med lovpålagte tjenester som håndtering av vann og kloakk for kommunens innbyggere. Selvkostprinsippet benyttes altså på tjenester som dekker behov den enkelte innbygger har.

Når departementet nå foreslår å bruke selvkostprinsippet for kostnader som samfunnet har for å tilfredsstille samfunnets eget behov for kontroll og drift av egne systemer, så er dette noe helt nytt. Særlig alvorlig blir det når man også legger inn muligheter for dekning av kostnader for fremtidige endringer og investeringer. Da overfører man kostnadene for samfunnets behov for kontroll og reguleringer, til kostnad for den enkelte søker. Dette er utgifter som man vanligvis dekker over statsbudsjettet. NV er sterkt imot dette nye forslåtte prinsippet og ønsker helt klart at den enkelte søker betaler et fast gebyr for innvilget søknad slik dagens ordning er. Ved innføring av helautomatisert saksbehandling vil dette medføre et vesentlig redusert behov for bemanning til behandling av våpensøknader, noe som vil føre til reduserte forvaltningskostnader for staten.

 

4 Forslag til endringer i Våpenlovens § 37

 

JD nye forslag for Våpenlovens § 37.

 

Ӥ 37 skal lyde:

Politiet kan krevje gebyr for å dekke våpenforvaltinga sine utgifter forbundne med handsaming av søknad og kontroll av løyve eller godkjenningar som er gjevne i eller i medhald av denne lova. Gebyret kan også omfatte naudsynte utgifter til sakkunnig bistand når sakshandsaminga krev særskild fagdugleik.”

 

NV vil påpeke at forbundet er uenig i å gå over til selvkostprinsippet i våpenforvaltningen finansiert med høye gebyrer for publikum for å erverve sports- og jaktvåpen. NV støtter ikkeJ D`s forslag om å innføre gebyr på avslag.

Gebyrer på positive vedtak bør begrenses til dagens nivå da dette blir årlig justert etter normale rettsprinsipper.

 

Dagens § 37 lyder:

 

” § 37 Gebyrer og utgifter:

Politiet kan kreve gebyr for å dekke våpenforvaltingen sine utgifter til å utferde løyve eller godkjenninger som er gitt i eller medhold av denne lov.”

Gebyret kan også omfatte nødvendige utgifter til sakkunnig bistand når saksbehandlingen krever særskilt fagkunnskap”

 

 

 

Med bakgrunn i de inntekter Staten tar inn gjennom vår sport/jakt, forslår NV at setningen

Gebyret kan også omfatte nødvendige utgifter til sakkunnig bistand når saksbehandlingen krever særskilt fagkunnskap”strykes og

 

 

NV foreslår at Våpenlovens§ 37, og skal lyde:

 

” § 37 Gebyrer og utgifter:

Politiet kan kreve gebyr for å dekke våpenforvaltingen sine utgifter til å utferde løyve eller godkjenninger som er gitt i eller medhold av denne lov.”

 

 

Med Hilsen

 

Are Fosjord

Norsk Våpeneierforbund