Gjennom vårt advokatfirma har flere av NV`s medlemmer vunnet fram med sine våpensaker.

Her er noen eksempler:

 

1) Vårt medlem anmeldes for ulovlig skyting

og henleggelse av munnladeren i terrenget.

Ble frifunnet på alle punkter.

 

Ved forelegg utferdiget av politimesteren i XXX, som ikke ble vedtatt, er NV-medlem i medhold av straffeprosessloven § 268 satt under tiltale ved XXXXXX tingrett for overtredelse av

Straffeloven § 188

for å ha brukt, behandlet eller oppbevart skytevåpen eller ammunisjon på en uforsiktig måte som var egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

Grunnlag:

Søndag XXXxX  2020 ca. kl. 13.30 i XXX skog, skjøt han med et gevær i skogen uten tillatelse. Like etter forlot NV-medlem våpenet og ammunisjonen i skogen og forlot stedet.

(Dette fordi det oppstod en uoverensstemmelse mellom grunneier og NV-medlem. Vårt NV-medlem ønsket ikke å diskutere med grunneier med våpen i hånd.)

 

Saken gjelder to tilfeller av skyting med et mer enn 200 år gammelt munnladet gevær og å ha etterlatt geværet, sammen med krutt og kuler i skogen.

Tiltalte har forklart seg om forholdene på de to stedene der han skjøt. Begge stedene er beskrevet som kupert og vanskelig tilgjengelig. Tiltalte og grunneieren har forklart seg ulikt om hvorvidt dette området er et turområde, eller om det først og fremst er området på andre siden av bilveien som brukes av turgåere. I følge siktedes forklaring satte han på begge de aktuelle stedene opp en blink på en stubbe. Bak stubbene var det på begge stedene en skråning/skrent som skulle ta av for skuddet dersom han skulle bomme.

Retten har etter dette kommet til at det ikke var fare for at skuddene som ble avfyrt skulle kunne treffe noen. Skytingen var dermed ikke «egnet til å volde fare for andres liv eller helse», jf. straffeloven § 188. Tiltalte frifinnes derfor for dette forholdet.

 

Etter skytingen ble tiltalte konfrontert med grunneieren. Tiltalte la da fra seg våpenet sammen med krutt og kuler ca. 50–60 meter opp i skogen. Det var også i dette området kupert terreng, men grunneieren fant våpenet lett ettersom han hadde sett hvor tiltalte kom fra. Spørsmålet er om våpenet, sammen med ammunisjonen, er «egnet til å volde fare for andres liv eller helse». Tiltalte har forklart at våpenet ikke var ladd da han la det fra seg. Det var heller ikke rengjort, slik at det var kruttslam igjen i løpet etter siste skyting

 

Vitnet XXX  har mange års erfaring med antikke våpen og driver opplæring i skyting med slike. Han har forklart at det kreves kunnskap for å lade et slikt våpen som tiltalte etterlot seg i skogen. Man må blant annet vite at det skal helles i krutt, at kula må pakkes inn i en fille innsatt med fett før den presses ned i løpet, hvordan flinten på hanen skal festes og plasseres, at det skal settes i en forladning med krutt og at tennstålet skal legges på plass.

Retten mottok forklaring fra to vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.

 

Våpenet var etter dette ikke egnet til å utgjøre noen fare. Heller ikke kruttet anses å ha utgjort noen fare, ettersom det kreves særlig høy varme for å antenne dette. I følge våpenekspertens  forklaring vil det ikke antenne ved bruk av fyrstikker.

Tiltalte blir derfor å frifinne også for dette forholdet.

 

Etter tiltaltes forklaring, vitner og øvrige bevis, la aktor la ned påstand om at tiltalte frifinnes.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

 

DOMSSLUTNING

NV-medlem, født 00.000000, frifinnes.

NV-medlem har fått medhold i sin klage.

 

 

2) Vårt medlem søker om innvilgelse av konkurransevåpen + en luger som er plombert.

Etter ca. 2 og ½-år blir søknadene innvilget og vi får innvilget saksomkostninger.

 

NV-medlem har tidligere fått innvilget ervervstillatelse på våpen til samling av våpen-forvaltningen i XXXXXX politidistrikt vXXXXXX.

Ved søknad om  godkjenning som samler oo.00.0000,  ble denne innvilget 14. april 0000  - ref: oooo/2016 og ref: 00000000/ 000/ 00.

Senere søkte NV-medlem om utvidelse av samleområdet etter innlevert liste og fikk denne godkjent 00.00.2014- ref: 0000/2014.

NV-medlem søkte da om ervervstillatelse på en 9mm lugerpistol inn i samlingen. En pistol NV-medlem adde overtatt fra en bekjent.(plombert)

Våpenforvaltingen reagerte da med å utstede et forelegg datert 00.00.2017, med grunnlaget:

 

”Overtredelse av våpenlovens § 33 jf § 8 første ledd:For å ha eiet eller innehatt skytevåpen uten tillatelse fra politimesteren( våpenkort)”

 

Iflg. politiet skulle da saken være avsluttet, men 00.00.2017, får NV-medlem  samme konvolutt, Godkjenning av revidert plukkliste for tidligere godkjent samleområde samt Avslag på søknad om tillatelse til å erverve skytevåpen.

 

Avslaget begrunnes med at NV-medlem kke er pålitelig og ikke har vilje til å etterfølge lover og regler generelt, og våpenlovens regler spesielt. (uthevet av politiet)

 

Det påpekes at politiet :

”finner det for tiden ikke for nødvendig å tilbakekalle ditt våpenkort, men avslår imidlertid dine søknader til å erverve nye våpen” (uthevet av politiet)

 har tidligere fått innvilget ervervstillatelse på våpen til samling av våpenforvaltningen i xxxxxx politidistrikt v/XXXXXXX

Ved søknad om  godkjenning som samler 00.00 2016,  ble denne innvilget 00.00 2016  - ref: 0000/2016 og ref: 00000/ 000 0 /00

Senere søkte NV-medlem om utvidelse av samleområdet etter innlevert liste og fikk denne godkjent 00.00.2014- ref: 0000/2014.

NV-medlem økte da om ervervstillatelse på en 9mm lugerpistol inn i samlingen. En pistol jeg hadde overtatt fra en bekjent. (plombert)

Våpenforvaltingen reagerte da med å utstede et forelegg datert 00.00.2017, med grunnlaget:

 

”Overtredelse av våpenlovens § 33 jf § 8 første ledd: For å ha eiet eller innehatt skytevåpen uten tillatelse fra politimesteren( våpenkort)”

 

Iflg. politiet skulle da saken være avsluttet, men 00.00.2017, får NV-medlem  samme konvolutt, Godkjenning av revidert plukkliste for tidligere godkjent samleområde samt Avslag på søknad om tillatelse til å erverve skytevåpen.

 

Avslaget begrunnes med at NV-medlem kke er pålitelig og ikke har vilje til å etterfølge lover og regler generelt, og våpenlovens regler spesielt. (uthevet av politiet)

 

Det påpekes at politiet :

”finner det for tiden ikke for nødvendig å tilbakekalle ditt våpenkort, men avslår imidlertid dine søknader til å erverve nye våpen” (uthevet av politiet)

Politiet kobler da inn aktivitetskrav til søknadene og avslår NV-medlemets ervervstillatelser på flere  våpen. Mye av denne saken har dreid seg om aktivitetskravene i rundskriv 2009

 

NV-medlem vedlegger bekreftelse på at Lugerpistolen er forskriftsmessig plomert.  Den ble plombert ( etter regler som var godkjente da. Bekreftet av børsemakeren som utførte plomberingen.)  av forrige eier og derfor overtok jeg den uten noe papirarbeide, slik det fremkommer i Våpenlovens bestemmelser.

 

Saken har gått frem og tilbake mellom NV, POD og politidistriktet over 2 og ½-år. En av grunnene til at politiet ikke ga seg, var at de ikke trodde at Lugeren var plombert fra før av, selv om NV la fram papirer på at den var plombert for flere ti- år siden.

 

Til slutt fikk NV medhold pr. brev i slutten av 2020. NV-medlem fikk endelig innvilget de omsøkte våpen . Sannsynligvis har det skjedd at POD har innsett at de ikke har hjemmel for aktivitetskravene som er gitt i etatens rundskriv 2009/009 og at regelverket er uriktig praktisert.

Det er kun gitt hjemmel ( i forskriften) for å kreve aktivitet ved søknad om erverv av reservevåpen, ikke ellers.

NV antar at for å unngå å få en prinsipielle uttalelse om forståelsen av regelverket fra Sivilombudsmannen, ble søknadene innvilget.

Som siste instans i klagesaker, anker NV til Sivilombudsmannen.

Ved søknad om saksomkostninger, skriver POD:

”Grunnlaget for direktoratets omgjørelse var at XXXXX-politidistrikt hadde foretatt en uriktig vurdering av gjeldende regelverk.”

NV-medlem har fått medhold i sin klage.

 

3) NV –medlem ble fratatt våpen med bakgrunn i en bekymringstelefon til XXXXX-politidistrikt,

vedr. samlivsbrudd og noen uheldige uttalelser.

 

Etter bekymringstelefonen tvilte politiet på NV-medlems psykiske helse og våpnene ble inndratt. Lege erklæring ble fremlagt der det ikke forelå holdepunkter psykiske lidelser eller overdrevent bruk av alkohol.  Legen hadde sett forhåndsvarselet, og i legeerklæringen står det at det ikke er tegn på verken angst eller depresjon. Selv etter dette, opprettholdt politiet tilbakekallet av våpen.

Politiet påstod også at vi hadde oversittet klagefristen.

NV har gjennom advokaten, påklaget saksbehandlingen i flere dokumenter, også med nye supplerende opplysninger, og til slutt ga politiet seg.

 

XXXX- politidistrikt har både gitt NV medhold i vår anførsel om at NV-medlem kke har oversittet klagefristen og at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å tilbakekalle ditt våpenkort.

Dette betyr at NV-medlem har vunnet fullt ut i klagesaken.

Politiet skriver:

”Som det fremgår av siste side i vedtaket kan du ta kontakt med våpenkontoret for å få utlevert dine våpen. ”

NV-medlem har fått medhold i sin klage.