NV har ved flere henvendelser til AP v/G. Støre bedt om en redegjørelse for dette vedtaket:

”I Partiprogrammet 2013-2017 som ble vedtatt på landsmøtet, står det under avsnittet Samfunnssikkerhet og beredskap;

«Våpenlovgivningen må strammes inn. Forbudet mot halvautomatiske våpen må lovfestes, og muligheten for unntak må strammes inn. Det skal også vurderes om antall tillatte skudd i magasin og kammer skal begrenses. Vilkårene for å erverve, eie og inneha slike våpen må bli strengere. Politiets kontroll med våpen må styrkes.»

Med vennlig hilsen - Terje Moland Pedersen - Politisk rådgiver”

NV har ved brev og E-poster bedt Arbeiderpartiet redegjøre for om partiet vil fremme dette landsmøtevedtaket som :

1) et nytt tillegg til ny våpenlovgivning, som sannsynligvis skal behandles i Stortingets vårsesjon.

2) Dersom ikke, vil da Arbeiderpartiet, dersom partiet får regjeringsmakt etter valget i 2017, gjennomføre dette forbudet og nærmest fjerne en stor del av skyteidretten i Norge?

 

Den 7.3.16 fikk NV svar fra AP v/ T. Moland Pedersen:

"Som kjent gjennomførte Stoltenberg II regjeringen omfattende endringer i våpenforskriften. Gjeldende våpenforskrift av 25.06.2009 er et resultat av dette arbeidet. Før det er mulig for Arbeiderpartiet å gi svar på de spørsmålene dere stiller må, Arbeiderpartiet se hva regjeringen legger fram for Stortinget som forslag til ny våpenlov etter forhandlingene i EU. Dernest må partiet se hvilke avveininger som er gjort, om regjeringen viser til erfaringer man har med praktiseringen av våpenforskriften av 25.06.2009 osv.. Det vil selvsagt også være relevant for Arbeiderpartiet og høre hva som vil komme fram i en eventuell høring om den nye våpenloven når den foreligger til behandling i Stortinget."

NV følger opp med flere spørsmål til politikerne som blir lagt ut etter mottak.