Årsberetning for NV - 2021.

Perioden 01.01.2021  -  31.12.2021.

Styrets sammensetning i perioden:

 

Formann                            Are Fosjord                Styremedlem              Geir Reien.

Nestleder                            Per Bekkedahl            Styremedlem              Audun Olav Grøv.

                                                                                Styremedlem              Rune Digerås.

Regnskaps-/Listefører       Steinar Skånhaug       Revisor                       T.I. Rosvoll.

                                            Valgkomité:               Ole H. Lien.

 

Pga virussituasjonen har møtevirksomheten i forbundet foregått pr. telefon og for det meste pr. E-post.

Formannen har hatt møter med advokatfirmaet vedr. skytebaneproblemer samt saker om inndragning av våpen. En sak pågår fremdeles.

 

StyreWebb har lettet NV`s organisasjonsarbeide vesentlig. Det er enkelt å gi våre medlemmer informasjon gjennom E-postmeldinger.

Fremdeles er det ca 500 medlemmer som ikke har sendt oss sin E-post adresse.  Å sende medlemskontingenten i papirpost koster nå ca kr. 50,oo per brev

NV ber på det varmeste at du som får faktura på medlemsavgiften i konvolutt,

vennligst send oss din E-postadresse til:

nvpost@nv.no

 

          Saker som det arbeides med:

 

Ny våpenforskrift ble innført 1. juni 2021.

NV har gjennom mange år ført ankesaker for våre medlemmer vedr. våpenforvaltningens forskjellige tolkninger i disse sakene:

·        Krav til aktivitet for erverv av våpen til øvelse og konkurranse, nå sportsskyting,

·        antall våpen som kan erverves,

·        munnladervåpen,

·        og ikke minst forbudet mot kaliber .50 S&W.

 

Den nye våpenforskriften har, etter vår mening, tatt hensyn til alle de bemerkninger NV har kommet med i de saker vi, på vegne av våre medlemmer, har klaget på vedr. aktivitet oppgjennom årene.

 

§ 4-6.Krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistoler eller revolver til sportsskyting.

Politiet kan gi tillatelse til erverv og inneha pistoler eller revolvere til sportsskyting til personer som:

1.

har gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert skytterorganisasjonen,

2.

i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har

godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3.

siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens

organiserte treninger eller konkurranser.

Her fremkommer nå helt klare bestemmelser for aktivitet som kreves for erverv og innehav av pistoler eller revolvere til sportsskyting. All diskusjon med Våpenforvaltningen vedr. dette er nå over.

 

§ 4-8.Hvor mange skytevåpen som kan erverves til sportsskyting.

Politiet kan gi tillatelse til erverv og inneha av ett komplett skytevåpen, samt våpendeler til disse skytevåpen, for hvert godkjent skyteprogram.

 

NV har opp gjennom årene anket flere saker vedr. erverv av jakt- og sportsvåpen, hvor våpenforvaltningen har, uten hjemmel i lov eller forskrift, laget sine egne bestemmelser for hvor mange våpen man kan erverve.

Våre ankesaker har, etter vår mening, hatt betydning for at det nå er fastsatt en klar og fornuftig bestemmelse for hvilke våpen man kan søke om i § 4-8.

 

§ 5-5.Erverv av replika-, luft- og fjærvåpen.

Politiet kan uten behovsprøving gi tillatelse til å erverve og inneha reproduksjoner av rifler, haglevåpen, pistoler og muskett, som bare kan lades fra munningen. Det samme gjelder for reproduksjoner av perkusjonsrevolvere eller perkusjonsrifler som lades i tønne, samt kammerladere.

Politiet kan bare gi tillatelse etter første og andre punktum til personer som har gjennomført sikkerhetsopplæring hos en skytterorganisasjon med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen.

Fritaket fra behovsprøving gjelder likevel ikke for erverv og innehav av tønne til revolver eller rifle, eller andre våpendeler som kan gjøre et perkusjonsvåpen om til et patronvåpen.

 

NV har ovenfor våpenforvaltningen påpekt at munnladere burde vært fritatt for registreringsplikt pga sin meget spesielle måte disse lades og brukes.

NV nådde ikke helt fram, men munnladere kan nå erverves uten behovsprøving. Etter NV` s mening, er dette en fornuftig løsning.

 

Kaliber .50 S&W.

Forbudet mot revolver-kaliberet .50 S&W, ble forbudt i 2008. Siden forbudet ble innført har NV årlig påpekt ovenfor Justisdepartementet (JD) urimeligheten i forbudet.

Endelig, 1.6.2021, har JD, fornuftig nok, opphevet forbudet. På NV`s hjemmeside www.nv.no finner du saksgangen fram til kalibret igjen ble godkjent.

 

I perioden har NV brukt kr. 342.093,75  i juridisk bistand til medlemmene.

I saker som har gått i medlemmenes favør, har vi fått refundert , kr. 113.875,oo.

 

Det er ikke utgitt Medlemsbladet i perioden.  Trykk og porto er nå så dyrt at NV gir informasjon gjennom medlemmenes e-post adresser.

 

Styret

 

A. Fosjord – S. Skånhaug – P. Bekkedahl – G. Reien – A. Grøv – R. Digerås.