logo norsk våpeneierforbund 1
 

Justis- og beredskapsdepartementet,                                              Lillestrøm, 16.  mai 2022.

Postboks 8005 Dep.,

0030 OSLO.  

 

Norsk Våpeneierforbund (NV) henviser til vårt brev av 14. februar 2022 og ber Justisdepartementet om en redegjørelse for hvordan teksten i Forskriftes § 4-6.Krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistoler eller revolver til sportsskyting, punkt

3.

 siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens  organiserte treninger eller konkurranser, skal praktiseres.

Det framkommer i  Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon  (våpenlova)

Kapittel 4. -  Grunnlag for å kunne erverve og å ha skytevåpen, våpendelar og ammunisjon i

§ 12     Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til sportsskyting, kravene til opplæring og innehav av sportsvåpen:

 

Personar som er medlemmer i godkjent skyttarorganisasjon, og som oppfyller krava til aktivitet og opplæring som er gjevne i medhald av fjerde ledd nr. 1, kan få løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7 til sportsskyting. Løyvet gjeld berre for skytevåpen og våpendelar som kan brukast i skyttarorganisasjonen sine godkjente skyteprogram, og i det talet som vert fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 2.

 

Kongen har gitt forvaltningen myndighet til i  forskrift å fastsette krav til opplæring og aktivitet::

1.

krav til aktivitet og opplæring for erverv av løyvepliktige skytevåpen,

våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7,

medrekna særskilde krav for erverv av skytevåpen og våpendelar etter tredje ledd,

 

Kravene til erverv, opplæring og aktivitet ble nedfelt i  forskriften §4-6, som trådde i kraft 1. juni 2021:

§ 4-6- Politiet kan gi tillatelse til erverv og innehav av pistoler eller revolvere til sportsskyting, til personer som:

1.

har gjennomført sikkerhetsopplæring arrangert skytterorganisasjonen,

2.

i minst seks måneder har vært medlem i skytterorganisasjon som har

godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og

3.

siste seks måneder har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens

organiserte treninger eller konkurranser.

 

Slik bestemmelsen er formulert er de tre vilkårene for å gi tillatelse til erverv og innehav av pistoler eller revolvere til sportsskyting såkalt kumulative, dvs. at alle må være oppfylt for at våpensøknaden skal kunne innvilges.

 

Innvilgelse av tillatelse til å erverve et håndvåpen forutsetter at søker har gjennomført sikkerhetsopplæringen, vært medlem i minst seks måneder i skytterorganisasjon med godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen og gjennomført ti av skytterorganisasjonens organiserte treninger i de siste seks månedene.

Dersom vedkommende søker om et nytt våpen eller kun ønsker å «inneha» sitt våpen, vil de to første vilkårene normalt allerede være oppfylt.

Det tredje vilkåret stiller imidlertid et fortløpende aktivitetskrav så lenge man innehar våpenet.

I rundskriv RPOD-2009-9, er det eksplisitt  uttalt at:

 

«Våpenloven forutsetter som nevnt at det behov for våpen som forelå på innvilgelsestidspunktet skal foreligge så lenge vedkommende innehar skytevåpen.» (min understrekning)

 

Hjemmelen for kontroll av behovet for tildelt våpentillatelse er inntatt i någjeldende våpenlovs § 31 første ledd, som gir politiet rett til å tilbakekalle tillatelsen:

 

«..når vedkomande ikkje lenger har behov for eller annan rimeleg grunn til å ha den løyvepliktige gjenstanden.» (vår understrekning)

 

NV vil også tro at følgende presisering som er gitt i punkt 3.5.1.2.2 i RPOD-2009-9 av behovskravet og adgangen til å tilbakekalle våpenkortet når aktivitetskravene ikke er oppfylt, fortsatt vil være relevant ved forståelsen av aktivitetskravet etter den nye bestemmelsen i våpenforskriftens § 4-6:

 

«Dette fremgår av våpenloven § 10 der politimesteren er gitt adgang til å tilbakekalle våpenkortet når behov og/eller personlige egenskaper ikke lenger er tilstede. Politimesteren bes derfor vurdere å tilbakekalle våpenkortet etter våpenloven § 10 annet ledd i de tilfellene vedkommende våpeneier ikke lenger kan dokumentere sitt behov for skytevåpen. Politiet bes foreta en spesiell kontroll med personer som relativt nylig har ervervet pistol eller revolver, eller halvautomatiske rifler/-hagler som ikke er jaktvåpen, for å undersøke om de fortsatt er aktive skyttere. Særlig gjelder dette våpeneiere som har ervervet et større antall våpen over en forholdsvis kort periode. Kontrollen kan gjennomføres ved at våpeneieren pålegges å dokumentere skytteraktiviteten innenfor de godkjente forbund vedkommende er tilsluttet/medlem av. Direktoratet vil imidlertid bemerke at det etter direktoratets praksis har blitt akseptert at skyttere som har vært aktive over lengre tid, og som opprettholder sitt medlemskap i en skytterforening samt sin forbundstilknytning, ikke automatisk skal få sitt våpenkort tilbakekalt selv om vedkommende i noen tid ikke er aktiv skytter eller holder et noe lavere aktivitetsnivå. Det må i disse tilfellene foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle vurdert ut fra den aktivitet som den enkelte tidligere har utvist samt avklares om vedkommende har planer om å gjenoppta skytingen innen rimelig tid.»

 

I forskriftens § 4-6 punkt 3, skal våpeneiere av pistol/revolvere kunne framlegge fra de siste 6 måneder gjennomføring av 10 av skytterorganisasjonens organiserte treninger eller konkurranser.

Skytterorganisasjonens, mao lagets organiserte treninger, kan være bl.a helt lokale/interne pokal- medalje- merkeskyting-stevner , kurssamlinger og lignende,  som ikke har noe med skytterforbundets approberte nasjonale stevner å gjøre.

 

Flere av forvaltningens våpenkontorer etterspør nå spesifikk dokumentasjon fra trening/stevner i det forbundet som våpentypen skal brukes i.

 

”Vi mangler fortsatt dokumentasjon på treninger i regi av NSF. (tilfeldig valgt forbund) Vi kan ikke se at vedlagte stevner er deltagelse i regi av NSF. Vi mangler derfor fortsatt deltagelse på minst 10 treninger i regi av NSF.”

 

NV henviser til forskriftens § 4-6, punkt 3:

siste 6 mnd har gjennomført 10 av skytterorganisasjonens organiserte treninger eller konkurranser.”

 

Forskriftens paragraf henviser til organiserte treninger i skytterorganisasjonen. Med skytterorganisasjon må menes klubben.

En pistol/revolverskytter kan være medlem i flere skytterforbund. 

Eksempel:

Skytter A er medlem i Pistolklubb tilsluttet NSF, NSU, og Metall.

Det kan ikke være forskriftens intensjon at man skal være aktiv og fremlegge 10 organiserte treninger relatert til disse forbunds approberte stevner.

Loven og forskriftens intensjon må være at skytteren er aktiv med 10 organiserte treninger uavhengig av forbundstilknytning. Mao, har 10 aktiviteter uavhengig av hvor mange forbund skytteren er medlem i.

 

Organiserte treninger må nødvendigvis ikke være approberte skyteprogrammer i NSF; NSU eller Metall`s  regi.

 

Slik NV forstår § 4-6, punkt 3, fremkommer det ikke at det skal være stevneprogrammer som er approbert av et eller flere skytterforbund, som skal fremlegges det siste halve året for fortsatt å tilfredsstille forskriften og lovens bestemmelser om å inneha sportsvåpen.

 

Dersom våpeneier ikke passer på å tilfredsstille aktivitetskravet i punkt 3 i våpenforskriftens § 4-6, risikerer vedkommende således å få inndratt sitt håndvåpen.

 

NV ber Justisdepartementet avklare dette og informere våpenforvaltingen i Kongeriket om hvordan praksisen skal gjennomføres, slik at forskjellsbehandling av ervervssøknader unngås.

 

Are Fosjord

Sign.

formann

Svar fra POD, 27. mai 2022:

Vedr. rundskriv om våpenforskriftens § 4-6 - organiserte treninger.

Det vises til E-post 7.2.2022 vedr. §4-6.

POD kan bekrefte at nytt rundskriv for behandling av våpensaker er under utarbeidelse og etter planen skal publisere i 2022.

Med hilsen

Simon Alexander Nystuen

Seniorrådgiver.

 

NV svarer POD 2. juni 2022:

Takker for ditt brev av 27.05.2022 vedr. Våpenforskriftens § 4-6.

 

16. mai oversendte Norsk Våpeneierforbund (NV) brev til Justisdepartementet vedr. tolkningen av denne paragrafen.

 

NV oversender brevet til Politidirektoratet pga at politidistriktene tolker § 4-6, punkt 3 dit hen at det må være treninger/konkurranser i et forbunds regi.

Flere av våre medlemmer har henvendt seg til oss og spurt om politidistriktet har hjemmel til dette.

 

Politidistriktene skriver:

”Det mangler dokumentasjon på minst 10 organiserte treninger/konkurranser i regi av NSU (tilfeldig forbund) siste 6 måneder, fra søknadstidspunktet (10 treninger eller konkurranser fra forbundet)”

 

Forståelsen av skytterorganisasjonens (menes her laget, ingen skytterorganisasjon arrangerer stevner eller treninger) organiserte treninger nettopp at det kan være all slags skyteaktivitet, ikke nødvendigvis  et forbunds approberte stevneprogrammer.

 

NV ser meget positivt på at POD gjennomgår denne problematikken og får på plass klare og tydelige retningslinjer for krav til erverv og særlig innehav av sportsvåpen.

Are Fosjord

formann